همیارآنلاین

رشته های تحصیلی دوره های روزانه تجربی کنکور 92


رشته های تحصیلی دوره های روزانه تجربی

تذکر خیلی مهم:داوطلبان لازم است قبل از انتخاب رشته دوره های روزانه از شرایط و ضوابط اختصاصی و نحوه ارائه خدمات دانشجویی هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مندرج در پیوست این دفترچه راهنما مطلع گردند.
دانشگاه آیت اله بروجردی-بروجرد

کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اولدومزنمرد
10001 شیمی محض 50 - 30 20  
22001 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 25 - 15 10  
22002 علوم اقتصادی اقتصادنظری 25 - 15 10  

دانشگاه اراک
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10002 شیمی محض 20 - زن مرد  
10003 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   25 - زن مرد  
10004 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   25 - زن مرد  
10005 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   15 - زن مرد  
10006 زیست شناسی علوم جانوری 20 - زن ـــ  
10007 زیست شناسی علوم گیاهی - 20 زن ـــ  
10008 کاردانی علمی-کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی   20 - زن مرد  
22003 شیمی کاربردی - 20 زن مرد  

دانشگاه ارومیه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10009 دامپزشکی   35 35 زن مرد  
10010 شیمی محض 35 - زن مرد  
10011 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   35 - زن مرد  
10012 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 35 - زن مرد  
10013 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 35 - زن مرد  
10014 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   35 - زن مرد  
10015 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 35 - زن مرد  
10016 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 35 - زن مرد  
10017 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی تبدیل موادغذایی 35 - زن مرد  
10018 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - زن مرد  
10019 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   35 - زن مرد  
10020 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی گیاه پزشکی 35 - زن مرد محل تحصیل مرکز اموزش عالی شهید باکری میاندواب
10021 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری   35 - زن مرد  
10022 زیست شناسی علوم جانوری - 35 زن مرد  
10023 زیست شناسی علوم گیاهی 35 - زن مرد  
10024 زمین شناسی   35 - زن مرد  
10025 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   35 - زن مرد محل تحصیل مرکزآموزش عالی شهیدباکری میاندواب
10026 کاردانی علمی-کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی   40 - زن مرد محل تحصیل مرکز اموزش عالی شهید باکری میاندواب
22004 حسابداری   35 - زن مرد  
22005 شیمی کاربردی - 35 زن مرد  
22006 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی - 35 زن مرد  
22007 علوم اقتصادی اقتصادنظری 35 - زن مرد  
22008 مدیریت بازرگانی   35 - زن مرد  

دانشگاه اصفهان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10027 شیمی محض 20 - 12 8  
10028 زیست شناسی سلولی مولکولی ژنتیک 20 - 10 10  
10029 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی 20 - 10 10  
10030 زیست شناسی علوم جانوری 20 - 12 8  
10031 زیست شناسی علوم گیاهی 20 - 12 8  
10032 زمین شناسی   30 - 15 15  
22009 حسابداری   16 - 8 8  
22010 روانشناسی صنعتی سازمانی 15 - 7 8  
22011 روانشناسی بالینی 15 - 7 8  
22012 شیمی کاربردی 20 - 10 10  
22013 علوم اقتصادی اقتصادنظری 15 - 7 8  
22014 علم اطلاعات ودانش شناسی   16 - 8 8  
22015 مدیریت بازرگانی   16 - 8 8  
22016 مدیریت دولتی   16 - 8 8  
22017 مدیریت صنعتی   16 - 8 8  

دانشگاه الزهرا(س)-تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10033 شیمی محض 40 - زن ـــ  
10034 زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری /بیوتکنولوژی / 40 - زن ـــ  
10035 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی - 40 زن ـــ  
10036 زیست شناسی علوم گیاهی 40 - زن ـــ  
22018 حسابداری   36 - زن ـــ  
22019 روانشناسی بالینی - 27 زن ـــ  
22020 علوم اقتصادی اقتصادنظری 36 - زن ـــ  
22021 علم اطلاعات ودانش شناسی   27 - زن ـــ  
22022 مدیریت بازرگانی   36 - زن ـــ  

دانشگاه ایلام
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10037 شیمی محض 26 - زن مرد  
10038 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   26 - زن مرد  
10039 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   26 - زن مرد  
10040 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   26 - 16 10  
10041 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   26 - 16 10  
10042 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   26 - زن مرد  
10043 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   26 - 16 10  
10044 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 20 - 12 8  
10045 بهداشت موادغذایی   26 - ـــ مرد  
10046 بهداشت موادغذایی   - 26 زن ـــ  
10047 کاردانی دامپزشکی   28 - زن مرد  
22023 حسابداری   - 26 زن مرد  
22024 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 26 - زن مرد  
22025 علوم اقتصادی اقتصادنظری 26 - زن مرد  
22026 مدیریت بازرگانی   26 - زن مرد  

دانشگاه بجنورد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22027 حسابداری   40 - زن مرد فاقد خوابگاه
22028 علوم اقتصادی اقتصادنظری 70 - 35 35 فاقد خوابگاه
22029 مدیریت بازرگانی   40 - زن مرد  

دانشگاه بوعلی سینا همدان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10048 شیمی محض 20 - 10 10  
10049 علوم ازمایشگاهی   20 - 10 10  
10050 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - 10 10  
10051 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   20 - 10 10  
10052 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   20 - 10 10  
10053 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   20 - ـــ مرد  
10054 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   20 - زن ـــ محل تحصیل دانشکدهبهار
10055 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   25 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی تویسرکان
10056 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   20 - 10 10  
10057 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   20 - 10 10  
10058 زیست شناسی علوم گیاهی 20 - 10 10  
10059 زمین شناسی   20 - 12 8  
10060 کاردانی دامپزشکی   20 - 10 10  
22030 حسابداری   20 - 10 10  
22031 حسابداری   50 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکدهمدیریت وحسابداری رزن
22032 شیمی کاربردی 20 - 10 10  
22033 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 20 - 10 10  
22034 علوم اقتصادی اقتصادنظری 20 - 10 10  
22035 مدیریت بازرگانی   30 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده مدیریت وحسابداری رزن
22036 مدیریت دولتی   30 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده مدیریت وحسابداری رزن
22037 مدیریت صنعتی   30 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده مدیدیت وحسابداری رزن

دانشگاه بیرجند
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10061 شیمی   40 - زن مرد گرایش کاربردی
10062 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   35 - 14 21  
10063 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   35 - 14 21  
10064 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   40 - زن مرد محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان
10065 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   35 - 14 21  
10066 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 20 - 8 12  
10067 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 20 - 8 12  
10068 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - 14 21  
10069 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   25 - 10 15  
10070 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   25 - زن مرد محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان
10071 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   25 - 10 15  
10072 زیست شناسی علوم گیاهی - 40 زن مرد  
10073 زمین شناسی   30 - زن مرد  
10074 کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی   50 - ـــ مرد محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سربیشه
22038 علم اطلاعات ودانش شناسی   30 - زن مرد  

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10075 شیمی محض 15 - 8 7  
10076 مهندسی فضای سبز   25 - 15 10  
10077 زمین شناسی   20 - 12 8  
10078 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   25 - 15 10  
22039 حسابداری   16 - 8 8  
22040 مدیریت صنعتی   20 - 10 10  

دانشگاه تبریز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10079 دامپزشکی   30 - زن مرد  
10080 شیمی محض 24 - زن مرد  
10081 مهندسی فضای سبز   24 - زن مرد  
10082 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   24 - زن مرد  
10083 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 15 - زن مرد  
10084 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 15 - زن مرد  
10085 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   24 - زن مرد  
10086 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   30 - زن مرد محل تحصیل شهرستان اهر(دانشکده کشاورزی اهر)می باشد و تعهدی در قبال خوابگاه برادران ندارد و خوابگاه خودگردان به ظرفیت 60 نفر جهت اسکان خواهران می باشد
10087 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 15 - زن مرد  
10088 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 15 - زن مرد  
10089 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   24 - زن مرد  
10090 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   30 - زن مرد محل تحصیل شهرستان اهر(دانشکده کشاورزی اهر)می باشد و تعهدی در قبال خوابگاه برادران ندارد و خوابگاه خودگردان به ظرفیت 60 نفر جهت اسکان خواهران می باشد
10091 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   24 - زن مرد  
10092 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 30 - زن مرد محل تحصیل شهرستان اهر(دانشکده کشاورزی اهر)می باشد و تعهدی در قبال خوابگاه برادران ندارد و خوابگاه خودگردان به ظرفیت 60 نفر جهت اسکان خواهران می باشد
10093 زیست شناسی علوم جانوری 24 - زن مرد  
10094 زیست شناسی علوم گیاهی 24 - زن مرد  
10095 زیست شناسی عمومی 24 - زن مرد  
10096 زمین شناسی   24 - زن مرد  
10097 بازرسی گوشت   24 - زن مرد عنوان رشته بهداشت وبازرسی گوشت
22041 روانشناسی بالینی 24 - زن مرد  
22042 شیمی کاربردی - 24 زن مرد  
22043 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 24 - زن مرد  
22044 علوم اقتصادی اقتصادنظری 24 - زن مرد  
22045 علم اطلاعات ودانش شناسی   24 - زن مرد  
22046 مدیریت جهانگردی   24 - زن مرد  
22047 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   24 - زن مرد  

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10098 زیست شناسی علوم جانوری 15 - زن مرد  
10099 بهداشت موادغذایی   15 - زن مرد  
10100 بازرسی گوشت   20 - زن مرد  
10101 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   15 - زن مرد  
10102 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی   15 - زن مرد  

دانشگاه تربت حیدریه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10103 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   30 - زن مرد  
10104 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   50 - 25 25  
10105 کاردانی علمی-کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی   50 - 25 25 کاردانی علمی-کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
10106 کاردانی نوغان داری   50 - 25 25  
22048 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   20 - 10 10  

دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تهران
کلیه داوطلبان علاقمند به رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، می بایست با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در بخش 2 پیوست ها نسبت به انتخاب رشته محل های مربوط با توجه به گروه آزمایشی در اولویت 1 تا 150 فرم انتخاب رشته اقدام نمایند. در زمان اعلام اسامی چند برابر ظرفیت برای مصاحبه، معاینه و گزینش منحصرا داوطلبانی دعوت به مصاحبه می شوند که اولا مبلغ 29,000 (بیست و نه هزار) ریال بصورت الکترونیکی و از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، بابت علاقمندی به این رشته ها را پرداخت نموده و ثانیا نسبت به انتخاب رشته های این دانشگاه در فرم انتخاب رشته اقدام نمایند.
نکته مهم: کلیه پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، متعهد به خدمت در وزارت آموزش و پرورش می باشند.
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10107 شیمی محض - 6 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان البرز
10108 شیمی محض - 6 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان کردستان
10109 شیمی محض - 6 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران
10110 شیمی محض - 12 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران (شهر تهران)
10111 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان آذر بایجان غربی
10112 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی
10113 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران( شهر تهران)
10114 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان خوزستان
10115 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان زنجان
10116 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان فارس
10117 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان قزوین
10118 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان قم
10119 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمان
10120 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمانشاه
10121 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان گلستان
10122 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 1 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان همدان
10123 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 2 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان اردبیل
10124 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 2 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان اصفهان
10125 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 2 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان خراسان رضوی
10126 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 2 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان کردستان
10127 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 2 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی استان مازندران
10128 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 2 ـــ مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستانهای استان تهران

دانشگاه تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10129 دامپزشکی   60 - زن مرد  
10130 شیمی محض 20 - زن مرد  
10131 مهندسی فضای سبز   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10132 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10133 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10134 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   25 - 12 13 محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع درپاکدشت
10135 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10136 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   25 - 12 13 محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع درپاکدشت
10137 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   20 - زن مرد گرایش غیرنشخوارکنندگان ـ محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت
10138 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   20 - زن مرد گرایش نشخوارکنندگان ّّـ محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت
10139 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 15 - زن مرد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10140 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 15 - زن مرد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10141 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10142 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   25 - زن مرد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10143 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   25 - زن مرد محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع درپاکدشت
10144 مهندسی منابع طبیعی -شیلات بوم شناسی ابزیان 15 - 7 8 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10145 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 15 - 7 8 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10146 مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ بیولوژی وحفاظت چوب 10 - 5 5 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10147 مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ خمیروکاغذ 10 - 5 5 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10148 مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ صنایع چوب 10 - 5 5 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10149 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   15 - 7 8 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10150 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10151 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ صنایع مبلمان 10 - 5 5 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10152 زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری /بیوتکنولوژی / 15 - زن مرد  
10153 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 15 - زن مرد  
10154 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی 15 - زن مرد  
10155 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج
10156 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری   25 - ـــ مرد پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی واقع درکرج
10157 زیست شناسی علوم جانوری 15 - زن مرد  
10158 زیست شناسی علوم گیاهی 15 - زن مرد  
10159 زمین شناسی   30 - زن مرد  
22049 دکترای پیوسته بیوتکنولوژی   14 - زن مرد  
22050 حسابداری   25 - 12 13  
22052 حسابداری   30 - 15 15 محل تحصیل پردیس قم دانشگاه تهران
22053 روانشناسی بالینی 25 - 12 13  
22054 شیمی کاربردی 20 - زن مرد  
22055 علوم اقتصادی   60 - 30 30  
22056 علم اطلاعات ودانش شناسی   15 - 7 8  
22057 مدیریت بازرگانی   25 - 12 13  
22059 مدیریت بازرگانی   30 - 15 15 محل تحصیل پردیس قم دانشگاه تهران
22060 مدیریت دولتی   25 - 12 13  
22062 مدیریت دولتی   30 - 15 15 محل تحصیل پردیس قم دانشگاه تهران
22063 مدیریت صنعتی   25 - 12 13  
22064 مدیریت کسب وکارهای کوچک   25 - 12 13  
22065 مدیریت مالی   25 - 12 13  
22066 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   25 - 12 13 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع درکرج

دانشگاه جهرم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10160 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   25 - زن مرد  
10161 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   25 - زن مرد  
10162 مهندسی کشاورزی -زیست فناوری(بیوتکنولوژی)   25 - زن مرد  

دانشگاه جیرفت
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10163 مهندسی منابع طبیعی -مدیریت مناطق خشک وبیابان   30 - 18 12  
10164 شیمی   25 - 15 10 گرایش آفت کشها
10165 شیمی محض 25 - 15 10  
10166 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   25 - زن مرد  
10167 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   30 - زن مرد  
10168 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - زن مرد  
10169 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 20 - زن مرد  
10170 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 20 - زن مرد  
10171 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   26 - 13 13  
10172 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   25 - 15 10  
10173 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   20 - زن مرد  
10174 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   20 - زن مرد  
10175 زیست شناسی علوم گیاهی 25 - 15 10  

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10176 شیمی   30 - زن مرد شیمی دارویی
10177 شیمی محض 35 - زن مرد  
10178 زیست شناسی سلولی مولکولی بیوشیمی 25 - زن مرد  
10179 زیست شناسی عمومی 35 - زن مرد  

دانشگاه خلیج فارس بوشهر
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10180 شیمی محض 30 - زن مرد  
10181 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 30 - زن مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی حومه برازجان
10182 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - زن مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - حومه برازجان
10183 مهندسی منابع طبیعی -شیلات بوم شناسی ابزیان 30 - زن مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ـ حومه برازجان
10184 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 30 - زن مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - حومه برازجان
10185 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   30 - زن مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی - حومه برازجان
22067 حسابداری   30 - زن مرد  
22068 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 30 - زن مرد  
22069 علم اطلاعات ودانش شناسی   30 - زن مرد  
22070 مدیریت بازرگانی   30 - زن مرد  
22071 مدیریت صنعتی   30 - زن مرد  

دانشگاه خوارزمی تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10186 شیمی محض 32 - زن ـــ محل تحصیل کرج(عدم واگذاری خوابگاه)
10187 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 35 - 21 14 محل تحصیل کرج(عدم واگذاری خوابگاه)
10188 زیست شناسی علوم جانوری 35 - 21 14 محل تحصیل کرج(عدم واگذاری خوابگاه)
10189 زیست شناسی علوم گیاهی 35 - 21 14 محل تحصیل کرج(عدم واگذاری خوابگاه)
10190 زمین شناسی   40 - 20 20 گرایش محض محل تحصیل کرج(عدم واگذاری خوابگاه)
22072 روانشناسی بالینی 35 - زن مرد  
22073 شیمی کاربردی - 32 12 20 محل تحصیل کرج(عدم واگذاری خوابگاه)

دانشگاه دامغان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10191 شیمی   - 25 زن مرد گرایش محیط زیست
10192 شیمی محض 25 - زن مرد  
10193 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی - 25 زن مرد  
10194 زیست شناسی عمومی 25 - زن مرد  
10195 زیست شناسی عمومی - 25 زن مرد  
10196 زمین شناسی   40 - زن مرد  
10197 زمین شناسی   - 34 زن مرد  
22074 شیمی کاربردی 25 - زن مرد  
22075 شیمی فناوری اطلاعات - 34 زن مرد  

دانشگاه دخترانه حضرت معصومه(ع)-قم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22076 حسابداری   25 - زن ـــ  
22077 مدیریت بازرگانی   25 - زن ـــ  

دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10198 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 30 - زن مرد  
10199 مهندسی منابع طبیعی -شیلات فراوری محصولات شیلاتی 30 - زن مرد  
10200 زیست شناسی زیست دریا 25 - زن مرد  
10201 اقیانوس شناسی   35 - زن مرد داوطلبان درآغازترم پنجم تحصیل با نظر گروه آموزشی ودانشگاه در یکی ازگرایشهای 1- فیزیک دریا 2- زمین شناسی دریا 3- شیمی دریا و 4- زیست شناسی دریا ادامه تحصیل خواهندداد
22078 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 35 - زن مرد  
22079 مدیریت وبازرگانی دریایی بندروکشتیرانی, گمرگی, مناطق ویژه 35 - زن مرد داوطلبان درآغازترم پنجم تحصیل با نظر گروه آموزشی ودانشگاه در یکی ازگرایشهای بنادروکشتیرانی یا گمرک و یامناطق ویژه ادامه تحصیل خواهندداد

دانشگاه رازی کرمانشاه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10202 دامپزشکی   30 - 6 24  
10203 شیمی محض 30 - 15 15  
10204 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   25 - 12 13  
10205 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   25 - 12 13  
10206 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   30 - 10 20  
10207 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   25 - 12 13  
10208 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   25 - 12 13  
10209 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 25 - 13 12  
10210 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   25 - 12 13  
10211 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری   25 - 15 10  
10212 زیست شناسی علوم جانوری 25 - 12 13  
10213 زیست شناسی علوم گیاهی 25 - 13 12  
22080 حسابداری   25 - 12 13  
22081 حسابداری   35 - ـــ مرد دانشکده مدیریت وحسابداری جوانرود
22082 شیمی کاربردی 30 - 15 15  
22083 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 30 - 15 15  
22084 علوم اقتصادی اقتصادنظری 30 - 15 15  
22085 علم اطلاعات ودانش شناسی   25 - 12 13  
22086 مدیریت بازرگانی   35 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
22087 مدیریت مالی   35 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود

دانشگاه زابل
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10214 دامپزشکی   38 - زن مرد  
10215 شیمی محض - 25 زن مرد  
10216 مهندسی فضای سبز   25 - زن مرد  
10217 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - زن مرد  
10218 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 30 - زن مرد  
10219 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 30 - زن مرد  
10220 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   25 - زن مرد  
10221 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 20 - زن مرد  
10222 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور - 20 زن مرد  
10223 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی تبدیل موادغذایی 30 - زن مرد  
10224 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - زن مرد  
10225 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   - 25 زن مرد  
10226 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   - 20 زن مرد  
10227 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   - 25 زن مرد  
10228 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ   - 25 زن مرد  
10229 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ صنایع مبلمان 25 - زن مرد  
10230 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   - 25 زن مرد  
10231 زیست شناسی علوم جانوری - 25 زن مرد  
10232 زیست شناسی علوم گیاهی - 25 زن مرد  
10233 زیست شناسی عمومی - 25 زن مرد  
22088 شیمی کاربردی 25 - زن مرد  
22089 علم اطلاعات ودانش شناسی   20 - زن مرد  
22090 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   25 - زن مرد  

دانشگاه زنجان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10234 شیمی محض 20 - زن مرد  
10235 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   33 - زن مرد  
10236 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 20 - زن مرد  
10237 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 20 - زن مرد  
10238 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   28 - 19 9  
10239 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 16 - زن مرد  
10240 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 16 - زن مرد  
10241 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   16 - زن مرد  
10242 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - زن مرد  
10243 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   28 - 14 14  
10244 زیست شناسی عمومی 35 - زن مرد  
10245 زمین شناسی   30 - زن مرد  
22091 شیمی کاربردی - 20 زن مرد  
22092 مدیریت بازرگانی   35 - زن مرد  
22093 مدیریت صنعتی   - 25 زن مرد  
22094 کاردانی حسابداری   25 - زن مرد  

دانشگاه سمنان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10246 دامپزشکی   20 - زن مرد  
10247 مهندسی منابع طبیعی -مدیریت مناطق خشک وبیابان   35 - زن مرد  
10248 علوم ازمایشگاهی   20 - زن مرد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
10249 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 15 - زن مرد گرایش نشخوارکنندگان
10250 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 15 - زن مرد  
10251 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   20 - زن مرد  
10252 مهندسی منابع طبیعی -علوم وصنایع چوب وکاغذ   30 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر
10253 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   25 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر
10254 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   30 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر
10255 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 10 - زن مرد  
10256 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری شهری 15 - زن مرد  
10257 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری عمومی 15 - زن مرد  
10258 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری مناطق خشک 15 - زن مرد  
10259 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری واکولوژی جنگل 15 - زن مرد  
10260 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری مدیریت جنگلداری درپارکهای جنگلی 15 - زن مرد  
10261 کاردانی دامپزشکی   35 - زن مرد محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد
22095 حسابداری   35 - زن مرد  
22096 روانشناسی بالینی 20 - زن مرد محل تحصیل دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر
22097 شیمی کاربردی 35 - زن مرد  
22098 علوم اقتصادی اقتصادنظری 40 - زن مرد  
22099 علم اطلاعات ودانش شناسی فنی مهندسی 25 - زن مرد محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر
22100 مدیریت بازرگانی   35 - زن مرد  
22101 مدیریت جهانگردی   45 - زن مرد  
22102 مدیریت کسب وکارهای کوچک   35 - زن مرد  

دانشگاه سیدجمال الدین اسدابادی- اسداباد همدان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10262 مهندسی فضای سبز   - 26 13 13 محدودیت ارائه خوابگاه
10263 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   26 - 13 13 محدودیت ارائه خوابگاه
22103 شیمی فناوری اطلاعات - 20 10 10 محدودیت ارائه خوابگاه
22104 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   20 - 10 10 محدودیت ارائه خوابگاه

دانشگاه سیستان وبلوچستان- زاهدان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10264 شیمی محض 35 - زن مرد  
10265 مهندسی فضای سبز   35 - زن مرد  
10266 زیست شناسی سلولی مولکولی ژنتیک - 35 زن مرد  
10267 زیست شناسی عمومی 35 - زن مرد  
10268 زمین شناسی   - 35 زن مرد  
22105 حسابداری   35 - زن مرد  
22106 شیمی کاربردی - 35 زن مرد  
22107 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی - 35 زن مرد  
22108 علوم اقتصادی اقتصادصنعتی - 35 زن مرد  
22109 علوم اقتصادی اقتصادکشاورزی - 35 زن مرد  
22110 مدیریت دولتی   35 - زن مرد  
22111 مدیریت مالی   35 - زن مرد  

دانشگاه شاهد-تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10269 زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری /بیوتکنولوژی / 20 - زن مرد پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
(اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد)
10270 زیست شناسی سلولی مولکولی ژنتیک 20 - زن مرد
22112 روانشناسی بالینی 25 - زن مرد
22113 علم اطلاعات ودانش شناسی   20 - زن مرد
22114 مدیریت بازرگانی   20 - زن مرد
22115 مدیریت صنعتی   20 - زن مرد

دانشگاه شاهرود
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10271 شیمی محض 40 - زن مرد  
10272 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - زن مرد محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام واقع در 7 کیلومتری شاهرود
10273 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 30 - زن مرد محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام واقع در 7 کیلومتری شاهرود
10274 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 30 - زن مرد محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام واقع در 7 کیلومتری شاهرود
10275 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   40 - زن مرد محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام واقع در 7 کیلومتری شاهرود
10276 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - زن مرد محل تحصیل پردیس کشاورزی بسطام واقع در 7 کیلومتری شاهرود
10277 زمین شناسی   40 - زن مرد  
22116 حسابداری   60 - زن مرد  
22117 مدیریت صنعتی   60 - زن مرد  

دانشگاه شهرکرد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10278 دامپزشکی   50 - 25 25  
10279 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - 15 15  
10280 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 30 - 15 15  
10281 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 30 - 15 15  
10282 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - 15 15  
10283 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 30 - 15 15  
10284 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 30 - 15 15  
10285 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - 15 15  
10286 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   25 - 12 13  
10287 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   25 - 12 13  
10288 زیست شناسی سلولی مولکولی ژنتیک 37 - 19 18  
10289 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 25 - 12 13  
10290 زیست شناسی علوم جانوری 37 - 19 18  
10291 زیست شناسی علوم گیاهی 40 - 20 20  

دانشگاه شهید باهنر کرمان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10292 دامپزشکی   16 - 4 12  
10293 شیمی   15 - 5 10 گرایش شیمی دارویی
10294 شیمی   15 - 5 10 گرایش محیط زیست
10295 شیمی محض 15 - 5 10  
10296 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   19 - 4 15  
10297 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   19 - 4 15  
10298 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   19 - 4 15  
10299 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 15 - ـــ مرد  
10300 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 15 - ـــ مرد  
10301 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   15 - 5 10  
10302 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   15 - 5 10  
10303 زیست شناسی سلولی مولکولی ژنتیک 14 - 4 10  
10304 زیست شناسی علوم جانوری 13 - 4 9  
10305 زیست شناسی علوم گیاهی 14 - 4 10  
10306 زمین شناسی   25 - 15 10  
22118 حسابداری   14 - 4 10  
22119 شیمی کاربردی 16 - 5 11  
22120 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 13 - 4 9  
22121 علم اطلاعات ودانش شناسی   18 - 9 9  
22122 مدیریت بازرگانی   15 - 5 10  
22123 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   20 - 5 15  

دانشگاه شهیدبهشتی- تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10307 شیمی   23 - زن مرد گرایش کاربردی
10308 شیمی محض 23 - زن مرد  
10309 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی 20 - زن مرد  
10310 زیست شناسی زیست دریا 20 - زن مرد  
10311 زیست شناسی علوم جانوری 20 - زن مرد  
10312 زیست شناسی علوم گیاهی 20 - زن مرد  
10313 زمین شناسی   23 - زن مرد  
22124 حسابداری   30 - زن مرد  
22125 روانشناسی بالینی 12 - زن مرد  
22126 علوم اقتصادی اقتصادپول وبانکداری 23 - زن مرد  
22127 علوم اقتصادی اقتصادصنعتی 23 - زن مرد  
22128 علوم اقتصادی اقتصادنظری 32 - زن مرد  
22129 مدیریت بازرگانی   30 - زن مرد  
22130 مدیریت دولتی   30 - زن مرد  
22131 مدیریت صنعتی   30 - زن مرد  
22132 مدیریت مالی   30 - زن مرد  

دانشگاه شهیدچمران اهواز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10314 دامپزشکی   40 - 12 28  
10315 شیمی محض 35 - 11 24  
10316 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - 10 20  
10317 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 35 - 11 24  
10318 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 35 - 11 24  
10319 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   35 - 11 24  
10320 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   40 - 12 28  
10321 زیست شناسی سلولی مولکولی ژنتیک 35 - 11 24  
10322 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی 40 - 12 28  
10323 زیست شناسی عمومی 45 - 14 31  
10324 زمین شناسی   45 - 14 31  
22133 حسابداری   40 - 12 28  
22134 روانشناسی صنعتی سازمانی 30 - 9 21  
22135 روانشناسی بالینی 30 - 9 21  
22136 شیمی کاربردی - 35 11 24  
22137 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 35 - 11 24  
22138 علوم اقتصادی اقتصادنظری 35 - 11 24  
22139 علم اطلاعات ودانش شناسی   40 - 12 28  
22140 مدیریت بازرگانی   40 - 12 28  

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان- تبریز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10325 شیمی محض 35 - زن مرد  
10326 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - زن مرد  
10327 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 32 - زن مرد  
10328 زیست شناسی علوم گیاهی 30 - زن مرد  
10329 مهندسی کشاورزی -زیست فناوری(بیوتکنولوژی)   35 - زن مرد  
10330 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   35 - زن مرد  
22141 شیمی کاربردی 35 - زن مرد  
22142 علم اطلاعات ودانش شناسی   35 - زن مرد  

دانشگاه شهیدمطهری
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22143 الهیات ومعارف اسلامی -فقه وحقوق اسلامی   200 - زن مرد شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
22144 الهیات ومعارف اسلامی -فلسفه وحکمت اسلامی   150 - زن مرد

دانشگاه شیراز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10331 دامپزشکی   55 - 20 35  
10332 شیمی محض 30 - 15 15  
10333 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - 7 13  
10334 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   25 - 10 15  
10335 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   20 - 5 15  
10336 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   50 - 25 25 محل تحصیل دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب
10337 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   20 - 7 13  
10338 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   20 - 10 10  
10339 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - 15 15  
10340 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   24 - 12 12  
10341 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   22 - 8 14  
10342 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   40 - 10 30 محل تحصیل دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب
10343 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 25 - 10 15  
10344 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی باغبانی, خاکشناسی, زراعت, علوم دامی, گیاه پزشکی, ماشینهای کشاورزی 20 - 10 10  
10345 زیست شناسی عمومی 25 - 10 15  
10346 زمین شناسی   35 - 15 20  
22145 حسابداری   20 - 10 10  
22146 روانشناسی بالینی 20 - 10 10  
22147 علوم اقتصادی اقتصادنظری 35 - 15 20  
22148 مدیریت بازرگانی   20 - 10 10  
22149 مدیریت جهانگردی   30 - 10 20  
22150 مدیریت صنعتی   20 - 10 10  
22151 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   30 - 15 15  

دانشگاه صنعتی اصفهان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10347 شیمی محض 20 - 10 10  
10348 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - 6 14  
10349 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   20 - 6 14  
10350 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   20 - 6 14  
10351 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   20 - ـــ مرد  
10352 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی تبدیل موادغذایی 20 - 6 14  
10353 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   20 - 6 14  
10354 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   20 - 6 14  
10355 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   20 - 6 14  
10356 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   20 - ـــ مرد  
10357 مهندسی کشاورزی -زیست فناوری(بیوتکنولوژی)   20 - 6 14  
22152 شیمی کاربردی 20 - 10 10  

دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10358 شیمی   20 - 10 10 شیمی آفت کشها

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص)-بهبهان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10359 شیمی   25 - زن مرد گرایش محیط زیست
10360 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 25 - زن مرد  
10361 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   25 - زن مرد  
10362 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   25 - زن مرد  
10363 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ صنایع خمیروکاغذ 25 - زن مرد  
10364 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری   25 - زن مرد  
10365 زیست شناسی علوم گیاهی 25 - زن مرد  
10366 زیست شناسی عمومی 25 - زن مرد  

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22153 شیمی کاربردی 40 - 25 15  

دانشگاه صنعتی شریف- تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22154 شیمی   50 - زن مرد  

دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22155 حسابداری   - 30 15 15  
22156 علوم اقتصادی اقتصادنظری - 30 15 15  
22157 مدیریت بازرگانی   - 30 15 15  
22158 مدیریت بیمه اکو   - 30 15 15 محل اجرا موسسه آموزش عالی بیمه اکو
22159 مدیریت جهانگردی   - 30 15 15  
22160 مدیریت دولتی   - 30 15 15  
22161 مدیریت صنعتی   - 30 15 15  

دانشگاه علوم اقتصادی
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22162 حسابداری   25 - زن مرد  
22163 حسابداری حسابرسی 25 - زن مرد  
22164 مدیریت اموربانکی   20 - زن مرد  
22165 مدیریت بیمه   20 - زن مرد  
22166 مدیریت مالی   50 - زن مرد  

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10367 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - زن مرد  
10368 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 25 - زن مرد  
10369 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 25 - زن مرد  
10370 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   20 - زن مرد  
10371 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 15 - زن مرد  
10372 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 15 - زن مرد  
10373 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی تبدیل موادغذایی 20 - زن مرد  
10374 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   20 - زن مرد  
10375 مهندسی منابع طبیعی -شیلات بوم شناسی ابزیان 15 - زن مرد  
10376 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 15 - زن مرد  
10377 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   20 - زن مرد  
10378 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ حفاظت واصلاح چوب 15 - زن مرد  
10379 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ صنایع خمیروکاغذ 15 - زن مرد  
10380 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 20 - زن مرد  
22167 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی رامین -اهواز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10381 مهندسی فضای سبز   20 - 8 12  
10382 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - 8 12  
10383 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 15 - 6 9  
10384 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 15 - 6 9  
10385 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   20 - 8 12  
10386 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   20 - 8 12 گرایش غیر نشخوارکنندگان
10387 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 20 - 8 12  
10388 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی تبدیل موادغذایی 20 - 8 12  
10389 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   20 - 8 12  
10390 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   - 20 8 12  
10391 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   20 - 8 12  
22168 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   - 20 8 12  

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10392 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   25 - 10 15  
10393 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 20 - 5 15  
10394 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 20 - 5 15  
10395 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   25 - 5 20  
10396 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 25 - 5 20  
10397 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 25 - 5 20  
10398 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی تبدیل موادغذایی 25 - زن مرد  
10399 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   25 - 10 15  
10400 مهندسی منابع طبیعی -شیلات بوم شناسی ابزیان 20 - 8 12  
10401 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 25 - 10 15  
10402 مهندسی منابع طبیعی -شیلات صیدوبهره برداری ابزیان 20 - 2 18  
10403 مهندسی منابع طبیعی -شیلات فراوری محصولات شیلاتی 20 - زن مرد  
10404 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   25 - زن مرد  
10405 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   25 - 5 20  
10406 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ حفاظت واصلاح چوب 20 - 5 15  
10407 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ صنایع خمیروکاغذ 20 - 5 15  
10408 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ صنایع فراورده های مرکب چوب 20 - 5 15  
10409 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   25 - 10 15  
10410 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 25 - 2 23  
10411 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری واکولوژی جنگل 25 - 5 20  
22169 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   25 - 12 13  

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10412 مهندسی منابع طبیعی -شیلات بوم شناسی ابزیان 30 - زن مرد فاقد خوابگاه
10413 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 30 - زن مرد فاقد خوابگاه
10414 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   30 - زن مرد فاقد خوابگاه
10415 زیست شناسی زیست دریا 30 - زن مرد فاقد خوابگاه
22170 علوم اقتصادی اقتصادحمل ونقل 30 - زن مرد فاقد خوابگاه
22171 مدیریت وبازرگانی دریایی بندروکشتیرانی 30 - زن مرد فاقد خوابگاه
22172 مدیریت وبازرگانی دریایی گمرگی 30 - زن مرد فاقد خوابگاه
22173 مدیریت وبازرگانی دریایی مناطق ویژه 30 - زن مرد فاقد خوابگاه

دانشگاه فردوسی مشهد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10416 دامپزشکی   36 - 18 18  
10417 دامپزشکی   - 30 15 15  
10418 مهندسی منابع طبیعی -مدیریت مناطق خشک وبیابان   20 - 10 10  
10419 شیمی   20 - زن مرد گرایش کاربردی
10420 شیمی محض 20 - زن مرد  
10421 مهندسی فضای سبز   20 - زن مرد  
10422 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - زن مرد  
10423 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   20 - زن مرد  
10424 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   20 - زن مرد  
10425 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 10 - زن مرد  
10426 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 10 - زن مرد  
10427 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   20 - زن مرد  
10428 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   20 - زن مرد  
10429 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   20 - 10 10  
10430 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   20 - 10 10  
10431 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   20 - 10 10  
10432 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 15 - زن مرد  
10433 زیست شناسی علوم جانوری 15 - زن مرد  
10434 زیست شناسی علوم گیاهی 15 - زن مرد  
10435 زمین شناسی   20 - 6 14  
22174 حسابداری   30 - زن مرد  
22175 روانشناسی بالینی 25 - زن مرد  
22176 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 35 - زن مرد  
22177 علوم اقتصادی اقتصادنظری 35 - زن مرد  
22178 علم اطلاعات ودانش شناسی   25 - زن مرد  
22179 مدیریت بازرگانی   25 - زن مرد  
22180 مدیریت دولتی   25 - زن مرد  
22181 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   20 - زن مرد  

دانشگاه فرزانگان سمنان (ویژه خواهران)
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10436 زیست شناسی   25 - زن ـــ  

دانشگاه فسا
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10437 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   20 - زن مرد  
10438 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   20 - زن مرد  

دانشگاه قم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10439 زیست شناسی علوم جانوری 20 - 12 8  
10440 زیست شناسی علوم جانوری - 20 12 8  
22182 حسابداری   20 - 12 8  
22183 شیمی کاربردی 20 - 12 8  
22184 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 20 - 12 8  
22185 علوم اقتصادی اقتصادصنعتی 20 - 12 8  
22186 علم اطلاعات ودانش شناسی   20 - 12 8  
22187 مدیریت بازرگانی   40 - 20 20  
22188 مدیریت صنعتی   40 - 20 20  

دانشگاه کاشان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10441 شیمی محض 13 - 6 7  
10442 زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری /بیوتکنولوژی / 15 - زن مرد  
22189 شیمی کاربردی 13 - 6 7  
22190 مدیریت بازرگانی   15 - زن مرد  
22191 مدیریت بازرگانی   15 - زن مرد عنوان رشته مدیریت بازاریابی

دانشگاه کردستان -سنندج
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10443 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   35 - 17 18  
10444 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 25 - 10 15  
10445 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 25 - 12 13  
10446 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - 17 18  
10447 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   30 - 15 15  
10448 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   30 - زن مرد  
10449 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   30 - 15 15  
10450 زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری /بیوتکنولوژی / 35 - 17 18  
10451 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 25 - 10 15  
22192 حسابداری   - 35 21 14  
22193 مدیریت بازرگانی   35 - 21 14  

دانشگاه کوثر بجنورد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22194 حسابداری   40 - زن ـــ فاقد خوابگاه دولتی

دانشگاه گلستان-گرگان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10452 زیست شناسی علوم جانوری 25 - زن ـــ فاقد خوابگاه دولتی
10453 زیست شناسی علوم گیاهی 25 - زن ـــ فاقد خوابگاه دولتی
10454 زمین شناسی   20 - زن مرد فاقد خوابگاه دولتی
22195 شیمی کاربردی 26 - 13 13 فاقد خوابگاه دولتی

دانشگاه گنبد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10455 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   25 - زن مرد  
10456 مهندسی منابع طبیعی -شیلات بوم شناسی ابزیان 30 - زن مرد  
10457 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 25 - زن مرد  
10458 زیست شناسی زیست دریا 25 - زن مرد  
10459 زیست شناسی علوم جانوری 25 - زن مرد  
10460 زیست شناسی علوم گیاهی 25 - زن مرد  
10461 زیست شناسی عمومی 25 - زن مرد  
10462 کاردانی تکنولوژی جنگلداری   30 - زن مرد  
22196 حسابداری   35 - زن مرد  
22197 علوم اقتصادی اقتصاداسلامی 35 - زن مرد عنوان رشته اقتصاد اسلامی
22198 کاردانی حسابداری   35 - زن مرد  

دانشگاه گیلان -رشت
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10463 شیمی محض 35 - 18 17  
10464 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - 15 15  
10465 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 25 - 13 12  
10466 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 25 - 13 12  
10467 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - 15 15  
10468 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   30 - 15 15  
10469 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   30 - 15 15  
10470 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - 15 15  
10471 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   30 - 15 15 محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا
10472 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   30 - زن مرد محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا
10473 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   30 - 15 15 محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا
10474 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 35 - 18 17  
10475 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری   30 - 15 15 محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا
10476 زیست شناسی زیست دریا 35 - 18 17  
10477 زیست شناسی علوم جانوری 35 - 18 17  
10478 زیست شناسی علوم گیاهی 35 - 18 17  
22199 شیمی کاربردی 35 - 18 17  
22200 مدیریت بازرگانی   40 - 20 20  
22201 مدیریت صنعتی   40 - 20 20  

دانشگاه لرستان -خرم اباد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10479 دامپزشکی   30 - 15 15  
10480 شیمی محض 30 - زن مرد  
10481 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 30 - زن مرد  
10482 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 30 - زن مرد  
10483 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - زن مرد گرایش تولیدات گلخانه ای
10484 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - ـــ مرد محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر-استفاده ازغذاخوری دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه
10485 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 30 - زن مرد  
10486 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 30 - ـــ مرد محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباد دلفان-استفاده ازغذاخوری دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه
10487 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - زن مرد  
10488 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - ـــ مرد محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر-استفاده ازغذاخوری دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه
10489 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   30 - زن مرد  
10490 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 40 - ـــ مرد  
10491 زیست شناسی علوم جانوری 30 - زن مرد  
10492 زمین شناسی   20 - 12 8  
22202 حسابداری   20 - ـــ مرد محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباد دلفان-استفاده ازغذاخوری دانشگاه بصورت آزاد وفاقدخوابگاه
22203 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 30 - زن مرد  
22204 مدیریت بازرگانی   30 - زن مرد  

دانشگاه مازندران -بابلسر
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10493 شیمی محض 30 - 15 15 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
10494 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 20 - 10 10 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
10495 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی 10 - 7 3  
10496 زیست شناسی علوم جانوری 15 - 9 6 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
10497 زیست شناسی علوم گیاهی 15 - 9 6 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
22205 حسابداری   70 - 35 35 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
22206 شیمی کاربردی 30 - 15 15 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
22207 علوم اقتصادی اقتصادبازرگانی 44 - 22 22 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
22208 علوم اقتصادی اقتصادنظری 44 - 22 22 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
22209 مدیریت بازرگانی   44 - 22 22 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
22210 مدیریت جهانگردی   30 - 15 15 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.
22211 مدیریت جهانگردی   18 - 9 9 محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر
22212 مدیریت صنعتی   50 - 25 25 دانشگاه مازندران فاقد خوابگاه می باشد.


دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10498 مهندسی فضای سبز   - 30 10 20  
10499 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - 10 20  
10500 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات   45 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان - فاقد امکانات خوابگاهی
10501 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات - 30 10 20  
10502 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 30 - 10 20  
10503 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - 10 20  
10504 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   45 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مغان - فاقد امکانات خوابگاهی
10505 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 30 - 10 20  
10506 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور - 30 10 20  
10507 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   30 - 10 20  
10508 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   30 - 10 20  
10509 مهندسی منابع طبیعی -مهندسی چوب وکاغذ صنایع خمیروکاغذ 30 - 10 20  
10510 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی - 30 10 20  
10511 زیست شناسی علوم گیاهی 30 - 10 20  
10512 زمین شناسی   30 - 10 20  
22213 روانشناسی بالینی - 30 10 20  
22214 شیمی کاربردی - 30 10 20  
22215 مدیریت بازرگانی   30 - 10 20  
22216 مدیریت جهانگردی   30 - 10 20  

دانشگاه مذاهب اسلامی
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22217 ادیان ومذاهب   40 - 20 20 محل تحصیل تهران شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
22218 تاریخ اسلام   40 - 20 20 محل تحصیل تهران
22219 علوم قران مجید   40 - 20 20 محل تحصیل تهران
22220 فقه وحقوق امامیه   40 - 20 20 محل تحصیل بندرعباس
22221 فقه وحقوق امامیه   40 - 20 20 محل تحصیل تهران
22222 فقه وحقوق امامیه   40 - 20 20 محل تحصیل زاهدان
22223 فقه وحقوق امامیه   40 - 20 20 محل تحصیل سنندج
22224 فقه وحقوق حنفی   40 - 20 20 محل تحصیل تهران
22225 فقه وحقوق حنفی   40 - 20 20 محل تحصیل زاهدان
22226 فقه وحقوق شافعی   40 - 20 20 محل تحصیل بندرعباس
22227 فقه وحقوق شافعی   40 - 20 20 محل تحصیل تهران
22228 فقه وحقوق شافعی   40 - 20 20 محل تحصیل سنندج
22229 فلسفه وعرفان اسلامی   40 - 20 20 محل تحصیل تهران

دانشگاه مراغه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10513 شیمی محض 35 - زن مرد  
10514 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - زن مرد  
10515 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات 35 - زن مرد  
10516 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت - 35 زن مرد  
10517 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   35 - زن مرد  
10518 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - زن مرد  
10519 زیست شناسی سلولی مولکولی زیست فناوری/بیوتکنولوژی/ 35 - زن مرد  
10520 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی 35 - زن مرد  
10521 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   35 - زن مرد  
10522 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   35 - زن مرد  
22230 شیمی کاربردی - 35 زن مرد  

دانشگاه ملایر
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10523 مهندسی فضای سبز   40 - زن مرد  
10524 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - زن مرد  
10525 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 40 - زن مرد  
10526 مهندسی کشاورزی -علوم دامی طیور 40 - ـــ مرد  
10527 مهندسی منابع طبیعی -شیلات تکثیروپرورش ابزیان 35 - زن مرد  
10528 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   35 - زن مرد  
10529 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   35 - زن مرد  
10530 زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی 40 - زن مرد  
10531 زیست شناسی علوم گیاهی 40 - زن مرد  
22231 شیمی کاربردی 40 - 20 20  

دانشگاه نهاوند(ویژه خواهران)
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10532 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی   40 - زن ـــ  
10533 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   40 - زن ـــ  

دانشگاه هرمزگان -بندرعباس
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10534 شیمی محض 22 - زن مرد  
10535 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 22 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده کشاورزی میناب
10536 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   22 - زن مرد  
10537 مهندسی منابع طبیعی -شیلات   22 - زن مرد  
10538 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   22 - زن مرد  
10539 زیست شناسی زیست دریا 22 - زن مرد  
10540 زمین شناسی   22 - زن مرد  
10541 اقیانوس شناسی   22 - زن مرد  
22232 حسابداری   22 - زن مرد  
22233 مدیریت بازرگانی   22 - زن مرد  
22234 مدیریت دولتی   28 - زن مرد  
22235 مدیریت صنعتی   22 - زن مرد  
22236 مدیریت گمرکی   22 - زن مرد  

دانشگاه ولایت-ایرانشهر
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10542 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   - 20 زن مرد  
10543 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   - 25 زن مرد  
10544 زمین شناسی   - 25 زن مرد  
22237 حسابداری   - 25 زن مرد  
22238 مدیریت دولتی   - 25 زن مرد  
22239 مدیریت کسب وکارهای کوچک   - 25 زن مرد  

دانشگاه ولی عصر(عج)-رفسنجان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10545 شیمی   35 - زن مرد گرایش شیمی آفت کش ها
10546 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   30 - زن مرد  
10547 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   40 - زن مرد  
10548 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - زن مرد  
22240 حسابداری   30 - زن مرد  
22241 علوم اقتصادی اقتصاداسلامی 30 - زن مرد عنوان رشته اقتصاد اسلامی
22242 مدیریت صنعتی   35 - زن مرد  

دانشگاه یاسوج
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10549 شیمی محض 54 - 24 30  
10550 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات اصلاح نباتات, زراعت 40 - 13 27  
10551 مهندسی کشاورزی -علوم دامی   40 - 10 30  
10552 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   40 - 14 26  
10553 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   40 - 15 25  
10554 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری 35 - 10 25  
10555 زیست شناسی علوم گیاهی 27 - 12 15  
22243 شیمی کاربردی 30 - ـــ مرد محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران ـ فاقد خوابگاه

دانشگاه یزد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10556 مهندسی منابع طبیعی -مدیریت مناطق خشک وبیابان   25 - 5 20  
10557 شیمی محض 15 - 6 9  
10558 مهندسی کشاورزی -علوم خاک   20 - 4 16  
10559 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   20 - 10 10  
10560 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   15 - زن ـــ محل تشکیل کلاسها در شهرستان مهریز می باشد
10561 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   20 - 4 16  
10562 زمین شناسی   20 - 8 12  
22244 حسابداری   30 - 12 18  
22245 شیمی کاربردی 15 - 6 9  
22246 شیمی فناوری اطلاعات 15 - 6 9  
22247 علوم اقتصادی اقتصادصنعتی 25 - 10 15  
22248 علم اطلاعات ودانش شناسی   25 - 10 15  
22249 مدیریت بازرگانی   25 - 10 15  
22251 مدیریت جهانگردی   20 - 8 12  
22252 مدیریت صنعتی   30 - 12 18  

اموزشکده کشاورزی-وابسته به وزارت کشاورزی -کرج
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10563 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   50 - زن مرد  

اموزشکده محیطزیست-وابسته به سازمان حفاظت محیط-کرج
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10564 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   45 - زن مرد  
22253 شیمی کاربردی 30 - زن مرد  

دانشکده فنی وحرفه ای دختران تهران(دکترشریعتی)
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22254 حسابداری   16 16 زن ـــ  

دانشکده کشاورزی شیروان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10565 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   20 - زن مرد  
10566 کاردانی تکنولوژی مرتع وابخیزداری   20 - زن مرد  
10567 کاردانی علمی-کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی   20 - زن مرد  

دانشکده کشاورزی ودامپروری تربت جام
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10568 مهندسی کشاورزی -زراعت واصلاح نباتات زراعت 20 - 5 15 عدم خوابگاه و استفاده از غذاخوری دانشکده به قیمت آزاد
10569 مهندسی کشاورزی -علوم دامی دام 20 - 5 15 عدم خوابگاه و استفاده از غذاخوری دانشکده به قیمت آزاد
10570 مهندسی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی   20 - 5 15 عدم خوابگاه و استفاده از غذاخوری دانشکده به قیمت آزاد

دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری-وابسته به قوه قضاییه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22255 کارشناسی ارشدعلوم قضایی   80 - ـــ مرد دارای شرایط خاص -توضیحات در بخش پیوست های انتهای دفترچه
22256 علوم قضایی   250 - ـــ مرد دارای شرایط خاص -توضیحات در بخش پیوست های انتهای دفترچه

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه-قم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22257 تربیت معلم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل آمل
22258 تربیت معلم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل بجنورد
22259 تربیت معلم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل خوی
22260 تربیت معلم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل دولت آباد اصفهان
22261 تربیت معلم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل زابل
22262 تربیت معلم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل شاهرود
22263 تربیت معلم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل میبد
22264 تفسیرقران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل ایلام
22265 تفسیرقران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل بجنورد
22266 تفسیرقران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل خمین
22267 تفسیرقران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل دولت آباد اصفهان
22268 تفسیرقران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل زابل
22269 تفسیرقران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل زاهدان
22270 تفسیرقران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل شاهرود
22271 تفسیرقران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل شیراز
22272 تفسیرقران مجید   60 - 30 30 محل تحصیل قم
22273 تفسیرقران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل کرمانشاه
22274 تفسیرقران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل گراش استان فارس
22275 تفسیرقران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل مراغه
22276 تفسیرقران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل مشهد
22277 تفسیرقران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل ملایر
22278 تفسیرقران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل میبد
22279 علوم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل آمل
22280 علوم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل ایلام
22281 علوم قران مجید   60 - 30 30 محل تحصیل تهران
22282 علوم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل خمین
22283 علوم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل خوی
22284 علوم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل دولت آباد اصفهان
22285 علوم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل زاهدان
22286 علوم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل شیراز
22287 علوم قران مجید   30 - ـــ مرد محل تحصیل کرمانشاه
22288 علوم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل گراش استان فارس
22289 علوم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل مراغه
22290 علوم قران مجید   20 - زن ـــ محل تحصیل مشهد
22291 علوم قران مجید   30 - زن ـــ محل تحصیل ملایر

مجتمع اموزش عالی اردکان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10571 مهندسی منابع طبیعی -مدیریت مناطق خشک وبیابان   20 - 10 10  
10572 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   20 - 10 10  
10573 مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست   6 - 3 3  
10574 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   20 - 10 10  
10575 کاردانی دامپزشکی   20 - 10 10  
22292 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   20 - 10 10  

مجتمع اموزش عالی ایت اله العظمی حایری-میبد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22293 مدیریت مالی   30 - ـــ مرد  

مجتمع اموزش عالی بم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
22294 مدیریت جهانگردی   40 - زن مرد  
22295 کاردانی صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی 50 - زن مرد کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-گرایش مدیریت جهانگردی
22296 کاردانی صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری 50 - زن مرد کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-گرایش مدیریت هتلداری

مجتمع اموزش عالی سراوان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10576 مهندسی منابع طبیعی -مدیریت مناطق خشک وبیابان   35 - زن مرد  
10577 مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی   30 - زن مرد گرایش تولیدات گلخانه ای
10578 مهندسی کشاورزی -گیاه پزشکی   35 - زن مرد  
10579 مهندسی منابع طبیعی -مرتع وابخیزداری   35 - زن مرد  
10580 مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی زراعت 35 - زن مرد  
10581 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   35 - زن مرد  
10582 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   30 - زن مرد  
10583 کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی   30 - زن مرد عنوان رشته تولید و فراوری خرما
10584 کاردانی علمی-کاربردی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی   30 - زن مرد  
22297 مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی   35 - زن مرد  

مرکز اموزش عالی استهبان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10585 زیست شناسی سلولی مولکولی علوم سلولی ملکولی 25 - 12 13  

مرکز اموزش عالی اقلید
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10586 مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری جنگلداری شهری 35 - زن مرد محدودیت خوابگاه

مرکز اموزش عالی گناباد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10587 مهندسی تولیدات گیاهی-گیاهان دارویی ومعطر   34 - 17 17  
22298 شیمی کاربردی 40 - 20 20  

دانشگاه شاهد-تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10588 پزشکی   30 - زن مرد پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
(اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد)
10589 دندانپزشکی   20 - زن مرد
10590 پرستاری   25 - زن مرد
10591 اتاق عمل   20 - زن مرد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10592 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   25 - زن مرد فاقد امکانات خوابگاهی
10593 فیزیوتراپی   20 - زن مرد فاقد امکانات خوابگاهی
10594 کاردرمانی   20 - زن مرد فاقد امکانات خوابگاهی
10595 گفتاردرمانی   20 - زن مرد فاقد امکانات خوابگاهی

دانشگاه علوم پزشکی اراک
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10596 پزشکی   50 - زن مرد  
10597 پزشکی   - 50 زن مرد  
10598 دندانپزشکی   13 - زن مرد  
10599 دندانپزشکی   12 - زن مرد ‍ویژه داوطلبان بومی استان مرکزی
10600 پرستاری   20 - زن مرد دانشکده ‍پرستاری شازند فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقال
10601 پرستاری   35 - زن مرد محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10602 پرستاری   - 25 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران-محل تحصیل اراک
10603 شنوایی شناسی   - 17 زن مرد  
10604 کاردرمانی   20 - زن مرد  
10605 گفتاردرمانی   - 20 زن مرد  
10606 مامایی   20 - زن ـــ  
10607 مامایی   - 20 زن ـــ ویژه داوطلبان بومی استان تهران-محل تحصیل اراک
10608 اتاق عمل   20 - زن مرد  
10609 اتاق عمل   10 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران
10610 علوم ازمایشگاهی   30 - زن مرد  
10611 علوم ازمایشگاهی   - 30 زن مرد  
10612 هوشبری   20 - زن مرد  
10613 هوشبری   - 15 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران-محل تحصیل اراک
10614 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
10615 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
10616 کارشناسی بهداشت عمومی   - 15 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران
10617 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد  
10618 کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی(رادیوتراپی)   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10619 پزشکی   30 - ـــ مرد بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- دارای مصاحبه و معاینات ـ شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
10620 دندانپزشکی   12 - ـــ مرد
10621 پرستاری   - 14 ـــ مرد
10622 پرستاری   - 14 زن ـــ
10623 اتاق عمل   - 9 ـــ مرد
10624 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   - 10 ـــ مرد
10625 علوم ازمایشگاهی   - 8 ـــ مرد بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- دارای مصاحبه و معاینات ـ شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
10626 هوشبری   - 10 ـــ مرد
10627 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   - 7 ـــ مرد

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10628 پزشکی   70 - زن مرد  
10629 داروسازی   30 - زن مرد  
10630 دندانپزشکی   27 - زن مرد ممنوعیت انتقال و میهمانی تا پایان علوم پایه
10631 پرستاری   40 - زن مرد  
10632 پرستاری   - 15 زن مرد موسسه آموزش سلامت شهرستان مشکین شهر- فاقد خوابگاه ممنوعیت انتقال و میهمانی
10633 پرستاری   - 30 زن مرد دانشکده پرستاری مغان واقع در شهر گرمی
10634 مامایی   30 - زن ـــ  
10635 اتاق عمل   30 - زن مرد  
10636 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   34 - زن مرد  
10637 علوم ازمایشگاهی   33 - زن مرد  
10638 هوشبری   33 - زن مرد  
10639 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
10640 کارشناسی بهداشت عمومی   28 - زن مرد  
10641 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   - 28 زن مرد  
10642 مهندسی بهداشت محیط   26 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10643 پزشکی   50 - زن مرد  
10644 پزشکی   - 50 زن مرد  
10645 داروسازی   25 - زن مرد  
10646 دندانپزشکی   25 - زن مرد  
10647 پرستاری   39 - زن مرد  
10648 پرستاری   20 - زن مرد دانشکده پرستاری میاندوآب
10649 پرستاری   20 - زن مرد دانشکده پرستاری بوکان
10650 پرستاری   20 - زن مرد دانشکده پرستاری سلماس
10651 پرستاری   30 - زن مرد دانشکده پ‍رستاری ومامایی خوی
10652 پرستاری   - 38 زن مرد  
10653 مامایی   30 - زن ـــ  
10654 اتاق عمل   27 - زن مرد  
10655 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   35 - زن مرد  
10656 علوم ازمایشگاهی   35 - زن مرد  
10657 هوشبری   32 - زن مرد  
10658 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
10659 کارشناسی بهداشت عمومی   - 25 زن مرد  
10660 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   30 - زن مرد  
10661 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  
10662 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد دانشکده پ‍رستاری ومامایی خوی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10663 پزشکی   90 - زن مرد انتقال و میهمانی به دانشگاههایی که برنامه آموزشی جدید را اجرا می کنند امکان پذیر نمی باشد
10665 پزشکی   - 89 زن مرد
10666 داروسازی   46 - زن مرد  
10668 دندانپزشکی   50 - زن مرد  
10664 پزشکی   - 1 ـــ مرد بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- دارای مصاحبه و معاینات ـ شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
10667 داروسازی   4 - ـــ مرد
10669 دندانپزشکی   1 - ـــ مرد
10670 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   20 - زن مرد  
10671 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   20 - زن مرد  
10672 پرستاری   55 - زن مرد  
10673 پرستاری   - 55 زن مرد  
10674 شنوایی شناسی   14 - زن مرد  
10675 علوم تغذیه   20 - زن مرد  
10676 علوم تغذیه   - 20 زن مرد  
10677 فیزیوتراپی   22 - زن مرد  
10678 کاردرمانی   17 - زن مرد  
10679 کتابداری درشاخه پ‍زشکی   16 - زن مرد  
10680 گفتاردرمانی   15 - زن مرد  
10681 مامایی   35 - زن ـــ  
10682 اتاق عمل   30 - زن مرد  
10683 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   35 - زن مرد  
10684 علوم ازمایشگاهی   40 - زن مرد  
10685 هوشبری   30 - زن مرد  
10686 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
10687 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
10688 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   25 - زن مرد  
10689 کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی   15 - زن مرد  
10690 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10691 پزشکی   30 - زن مرد  
10692 دندانپزشکی   16 - زن مرد  
10693 پرستاری   42 - زن مرد  
10694 اتاق عمل   25 - زن مرد  
10695 علوم ازمایشگاهی   15 - زن مرد  
10696 هوشبری   30 - زن مرد  
10697 مهندسی بهداشت حرفه ای   20 - زن مرد  
10698 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد  
10699 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی ایران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10700 پزشکی   90 - زن مرد  
10701 پزشکی   - 90 زن مرد  
10702 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   26 - زن مرد  
10703 بینایی سنجی   20 - زن مرد  
10704 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   25 - زن مرد  
10705 پرستاری   60 60 زن مرد  
10706 شنوایی شناسی   20 - زن مرد  
10707 فیزیوتراپی   15 - زن مرد  
10708 کاردرمانی   18 - زن مرد  
10709 کتابداری درشاخه پ‍زشکی   25 - زن مرد  
10710 گفتاردرمانی   20 - زن مرد  
10711 مامایی   25 - زن ـــ  
10712 اتاق عمل   30 - زن مرد  
10713 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   30 - زن مرد  
10714 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
10715 هوشبری   30 - زن مرد  
10716 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10717 پزشکی   62 - زن مرد  
10718 دندانپزشکی   10 - زن مرد  
10719 دندانپزشکی   5 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان با اخذ تعهد
10720 پرستاری   29 - زن مرد  
10721 پرستاری   - 28 زن مرد  
10722 مامایی   25 - زن ـــ  
10723 اتاق عمل   - 25 زن مرد  
10724 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
10725 هوشبری   25 - زن مرد  
10726 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
10727 کارشناسی بهداشت عمومی   30 - زن مرد  
10728 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی بابل
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10729 پزشکی   55 - زن مرد  
10730 دندانپزشکی   25 - زن مرد  
10731 پرستاری   40 - زن مرد  
10732 پرستاری   40 - زن مرد محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر
10733 شنوایی شناسی   20 - زن مرد  
10734 فیزیوتراپی   20 - زن مرد  
10735 گفتاردرمانی   15 - زن مرد  
10736 مامایی   30 - زن ـــ  
10737 اتاق عمل   27 - زن مرد  
10738 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   30 - زن مرد  
10739 علوم ازمایشگاهی   32 - زن مرد  
10740 هوشبری   20 - زن مرد  
10741 کارشناسی بهداشت عمومی   - 30 زن مرد محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر
10742 کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای   20 - زن مرد  
10743 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  
10744 کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی(رادیوتراپی)   21 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) *
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10745 پزشکی   40 - 5 35 پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
10746 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   - 5 زن مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی نیروی انتظامی و ارتش با ارائه مجوز شرکت در ازمون از یگان خدمتی
10747 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   - 20 ـــ مرد پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10748 پرستاری   - 5 ـــ مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی س‍پاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی
10749 پرستاری   - 30 10 20 پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10750 اتاق عمل   - 5 ـــ مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی س‍پاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی
10751 اتاق عمل   - 20 5 15 پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10752 علوم ازمایشگاهی   - 5 ـــ مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی س‍پاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی
10753 علوم ازمایشگاهی   - 20 5 15 پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
10754 هوشبری   - 5 ـــ مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی س‍پاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی
10755 هوشبری   - 20 5 15 پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10756 مهندسی بهداشت حرفه ای   - 5 ـــ مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی س‍پاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی
10757 مهندسی بهداشت حرفه ای   - 10 زن مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی نیروی انتظامی و ارتش با ارائه مجوز شرکت در ازمون از یگان خدمتی
10758 مهندسی بهداشت حرفه ای   - 10 ـــ مرد پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10759 مهندسی بهداشت محیط   - 5 ـــ مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی س‍پاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی
10760 مهندسی بهداشت محیط   - 20 ـــ مرد پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب به صورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
10761 کاردانی فوریت های پزشکی   - 5 ـــ مرد پ‍ذیرش از بین اعضای رسمی س‍پاه پاسداران با ارائه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی
10762 کاردانی فوریت های پزشکی   - 20 ـــ مرد پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب به صورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

* شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10763 پزشکی   88 - زن مرد  
10764 پزشکی   1 - زن مرد سهمیه مناطق محروم استان هرمزگان ویژه داوطلبان بومی بخش سندرک مشروط به اخذ تعهد بر انجام خدمت حداقل دو برابر مدت زمان تحصیل
10765 پزشکی   1 - زن مرد سهمیه مناطق محروم استان هرمزگان ویژه داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد مشروط به اخذ تعهد بر انجام خدمت حداقل دو برابر مدت زمان تحصیل
10766 دندانپزشکی   1 - زن مرد سهمیه مناطق محروم استان هرمزگان ویژه داوطلبان بومی بخش سندرک مشروط به اخذ تعهد بر انجام خدمت حداقل دو برابر مدت زمان تحصیل
10767 دندانپزشکی   1 - زن مرد سهمیه مناطق محروم استان هرمزگان ویژه داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد مشروط به اخذ تعهد بر انجام خدمت حداقل دو برابر مدت زمان تحصیل
10768 دندانپزشکی   18 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان هرمزگان
10769 پرستاری   31 - زن مرد  
10770 پرستاری   15 - زن مرد شهر بندر لنگه - ممنوعیت جابجایی و انتقال به بندرعباس و سایر دانشگاههای علوم پزشکی.
10771 پرستاری   - 31 زن مرد  
10772 مامایی   30 - زن ـــ  
10773 اتاق عمل   27 - زن مرد  
10774 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   30 - زن مرد  
10775 علوم ازمایشگاهی   32 - زن مرد  
10776 هوشبری   30 - زن مرد  
10777 مهندسی بهداشت حرفه ای   20 - زن مرد  
10778 کارشناسی بهداشت عمومی   30 - زن مرد  
10779 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   27 - زن مرد  
10780 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10781 پزشکی   50 - زن مرد  
10782 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
10783 دندانپزشکی   10 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان بااخذ تعهد
10784 پرستاری   42 - زن مرد  
10785 علوم تغذیه   23 - زن مرد  
10786 کتابداری درشاخه پ‍زشکی   20 - زن مرد  
10787 مامایی   30 - زن ـــ  
10788 اتاق عمل   25 - زن مرد  
10789 علوم ازمایشگاهی   27 - زن مرد  
10790 هوشبری   30 - زن مرد  
10791 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
10792 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10793 پزشکی   43 - زن مرد  
10794 پزشکی   - 30 زن مرد ویژه داوطلبان بومی مناطق محروم استان شامل شهرستانهای بشرویه، نهبندان، درمیان، سرایان، سربیشه، فردوس، خوسف، قائن و زیرکوه با اخذ تعهد محضری دو برابر مدت تحصیل
10795 دندانپزشکی   7 - زن مرد  
10796 دندانپزشکی   8 - زن مرد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی منوط به اخذ تعهد محضری دو برابر مدت تحصیل
10797 دندانپزشکی   5 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستان گناباد و توابع با اخذ تعهد محضری دو برابر مدت تحصیل که تعهدات خود را در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام دهند. متقاضی متعهد به تودیع سند تعهد بر اساس فرمت اعلامی وزارت بهداشت می باشد.
10798 پرستاری   32 - زن مرد  
10799 پرستاری   20 - زن مرد محل تحصیل شهرستان فردوس
10800 پرستاری   - 25 زن مرد محل تحصیل شهرستان قائنات
10801 مامایی   25 - زن ـــ  
10802 اتاق عمل   20 - زن مرد محل تحصیل شهرستان فردوس
10803 اتاق عمل   15 - زن مرد محل تحصیل شهرستان قائنات
10804 اتاق عمل   - 20 زن مرد  
10805 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   23 - زن مرد  
10806 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
10807 هوشبری   20 - زن مرد  
10808 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
10809 کارشناسی بهداشت عمومی   - 35 زن مرد  
10810 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد شهرستان سرایان
10811 مهندسی بهداشت محیط   - 25 زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10812 پزشکی   79 79 زن مرد  
10813 داروسازی   59 - زن مرد  
10814 دندانپزشکی   39 - زن مرد  
10815 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   25 - زن مرد  
10816 پرستاری   - 15 زن مرد دانشکده علوم پزشکی سراب - ممنوعیت انتقال به تبریز
10817 پرستاری   47 45 زن مرد  
10818 علوم تغذیه   30 - زن مرد  
10819 فیزیوتراپی   28 - زن مرد  
10820 کاردرمانی   22 - زن مرد  
10821 گفتاردرمانی   22 - زن مرد  
10822 مامایی   32 - زن ـــ  
10823 اتاق عمل   - 24 زن مرد  
10824 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   38 - زن مرد  
10825 علوم ازمایشگاهی   36 - زن مرد  
10826 علوم ازمایشگاهی   - 15 زن مرد دانشکده علوم پزشکی سراب
10827 هوشبری   24 - زن مرد  
10828 مهندسی بهداشت حرفه ای   35 - زن مرد  
10829 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد  
10830 کارشناسی بهداشت عمومی   - 15 زن مرد دانشکده علوم پزشکی سراب
10831 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   30 - زن مرد  
10832 کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی   - 21 زن مرد  
10833 مهندسی بهداشت محیط   28 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10834 پرستاری   - 30 زن مرد  
10835 مامایی   22 - زن ـــ  
10836 اتاق عمل   - 25 زن مرد  
10837 علوم ازمایشگاهی   - 15 زن مرد  
10838 هوشبری   22 - زن مرد  
10839 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
10840 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   15 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10842 پزشکی   100 - زن مرد شیوه نوین آموزش پ‍زشکی-ممنوعیت میهمانی وانتقال دانشجو
10843 داروسازی   78 - زن مرد  
10845 دندانپزشکی   50 - زن مرد  
10841 پزشکی   1 - ـــ مرد بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- دارای مصاحبه و معاینات ـ شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
10844 داروسازی   2 - ـــ مرد
10846 دندانپزشکی   1 - ـــ مرد
10847 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   30 - زن مرد  
10848 پرستاری   - 80 زن مرد  
10849 شنوایی شناسی   20 - زن مرد  
10850 فیزیوتراپی   15 - زن مرد  
10851 گفتاردرمانی   15 - زن مرد  
10852 مامایی   - 15 زن ـــ  
10853 اتاق عمل   20 - زن مرد  
10854 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   20 - زن مرد  
10855 علوم ازمایشگاهی   35 - زن مرد  
10856 هوشبری   20 - زن مرد  
10857 مهندسی بهداشت حرفه ای   - 15 زن مرد  
10858 کارشناسی بهداشت عمومی   - 15 زن مرد  
10859 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   25 - زن مرد  
10860 کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی   - 15 زن مرد  
10861 کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی(رادیوتراپی)   - 20 زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10862 پزشکی   144 - زن مرد  
10863 داروسازی   45 - زن مرد  
10864 دندانپزشکی   30 - زن مرد  
10865 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   20 - زن مرد  
10866 پرستاری   60 - زن مرد  
10867 پرستاری   25 - زن مرد محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی شوشتر
10868 شنوایی شناسی   20 - زن مرد  
10869 علوم تغذیه   30 - زن مرد  
10870 علوم تغذیه   15 - زن مرد محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی شوشتر
10871 فیزیوتراپی   27 - زن مرد  
10872 کاردرمانی   17 - زن مرد  
10873 گفتاردرمانی   18 - زن مرد  
10874 مامایی   42 - زن ـــ  
10875 مامایی   15 - زن ـــ محل تحصیل در دانشکده علوم پزشکی شوشتر - فاقد خوابگاه
10876 اتاق عمل   25 - زن مرد  
10877 اتاق عمل   15 - زن مرد محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی شوشتر
10878 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   35 - زن مرد  
10879 علوم ازمایشگاهی   37 - زن مرد  
10880 هوشبری   22 - زن مرد  
10881 مهندسی بهداشت حرفه ای   33 - زن مرد  
10882 کارشناسی بهداشت عمومی   30 - زن مرد  
10883 کارشناسی بهداشت عمومی   15 - زن مرد محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی شوشتر
10884 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   23 - زن مرد  
10885 مهندسی بهداشت محیط   32 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی جهرم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10886 پزشکی   42 - زن مرد  
10887 پرستاری   45 - زن مرد  
10888 اتاق عمل   - 24 زن مرد  
10889 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
10890 هوشبری   - 25 زن مرد  
10891 کارشناسی بهداشت عمومی   - 20 زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10892 پزشکی   10 - زن مرد  
10893 پزشکی   10 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمان
10894 پرستاری   - 15 زن مرد  
10895 پرستاری   - 15 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمان
10896 مامایی   10 - زن ـــ  
10897 مامایی   10 - زن ـــ ویژه داوطلبان بومی استان کرمان
10898 اتاق عمل   8 - زن مرد  
10899 اتاق عمل   7 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمان
10900 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10901 پزشکی   27 - زن مرد  
10902 دندانپزشکی   - 10 زن مرد  
10903 دندانپزشکی   - 10 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان با اخذ تعهد خدمت در مناطق محروم استان خراسان شمالی
10904 پرستاری   35 - زن مرد  
10905 پرستاری   25 - زن مرد دانشکده پرستاری اسفراین/ویژه داوطلبان بومی استان خراسان شمالی
10906 پرستاری   20 - زن مرد دانشکده پرستاری شیروان/ویژه داوطلبان بومی استان با اخذ تعهد
10907 مامایی   22 - زن ـــ  
10908 اتاق عمل   - 23 زن مرد  
10909 علوم ازمایشگاهی   - 10 زن مرد  
10910 علوم ازمایشگاهی   - 10 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان با اخذ تعهد
10911 هوشبری   - 20 زن مرد  
10912 مهندسی بهداشت حرفه ای   20 - زن مرد  
10913 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد  
10914 کارشناسی بهداشت عمومی   15 - زن مرد دانشکده پرستاری اسفراین
10915 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی دزفول
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10916 پزشکی   23 - زن مرد  
10917 پرستاری   - 33 زن مرد  
10918 اتاق عمل   20 - زن مرد  
10919 علوم ازمایشگاهی   - 30 زن مرد  
10920 هوشبری   - 25 زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10921 پزشکی   55 - زن مرد  
10922 دندانپزشکی   25 - زن مرد  
10923 پرستاری   25 - زن مرد  
10924 مامایی   23 - زن ـــ  
10925 اتاق عمل   20 - زن مرد  
10926 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   24 - زن مرد  
10927 علوم ازمایشگاهی   22 - زن مرد  
10928 هوشبری   22 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی زابل
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10929 پزشکی   - 25 زن مرد مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان-لزوم سپ‍ردن تعهد محضری جهت گذراندن کلیه خدمات قانونی پ‍س از فارغ التحصیلی درهمان استان-اعطای مدرک تحصیلی نهایی پ‍س از گذراندن کلیه تعهدات قانونی درهمان استان امکان پ‍ذیراست .ممنوعیت انتقال وجابجایی
10930 داروسازی   10 - زن مرد مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی -لزوم سپ‍ردن تعهدمحضری جهت گذراندن کلیه خدمات قانونی پ‍س ازتحصیل درهمان استان -اعطای مدرک نهایی پ‍س ازگذراندن کلیه تعهدات درهمان استان-ممنوعیت انتقال وجابجایی
10931 داروسازی   15 - زن مرد مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان وبلوچستان-لزوم س‍پردن تعهد محضری جهت گذراندن کلیه خدمات قانونی پ‍س ازتحصیل درهمان استان-اعطای مدرک نهایی پ‍س ازگذراندن کلیه تعهدات درهمان استان.ممنوعیت انتقال و جابجایی
10932 داروسازی   15 - زن مرد مخصوص داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر وچابهار- لزوم س‍پردن تعهد محضری جهت گذراندن کلیه خدمات قانونی بمدت دو برابر مدت تحصیل پس از فارغ التحصیلی درهمان شهرستان- اعطای مدرک نهایی پ‍س ازگذراندن کلیه تعهدات درهمان شهرستان -ممنوعیت انتقال وجابجایی
10933 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   25 - زن مرد  
10934 پرستاری   23 22 زن مرد  
10935 علوم تغذیه   20 - زن مرد  
10936 مامایی   35 - زن ـــ  
10937 اتاق عمل   - 20 زن مرد  
10938 علوم ازمایشگاهی   - 20 زن مرد  
10939 هوشبری   20 - زن مرد  
10940 مهندسی بهداشت حرفه ای   - 20 زن مرد  
10941 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   - 25 زن مرد  
10942 مهندسی بهداشت محیط   - 25 زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10943 پزشکی   95 - زن مرد  
10944 پزشکی   15 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر و چابهار با اخذ تعهد محضری دو برابر مدت تحصیل که تعهدات خود را در همان شهرستانها انجام دهند.
10945 دندانپزشکی   15 - زن مرد  
10946 دندانپزشکی   15 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر و چابهار با اخذ تعهد محضری دو برابر مدت تحصیل که تعهدات خود را در همان شهرستانها انجام دهند.
10947 بینایی سنجی   23 - زن مرد  
10948 پرستاری   42 - زن مرد  
10949 شنوایی شناسی   13 - زن مرد  
10950 علوم تغذیه   20 - زن مرد  
10951 فیزیوتراپی   20 - زن مرد  
10952 کتابداری درشاخه پ‍زشکی   25 - زن مرد  
10953 گفتاردرمانی   16 - زن مرد  
10954 مامایی   15 - زن ـــ  
10955 مامایی   10 - زن ـــ ویژه داوطلبان بومی استان با اخذ تعهد 3برابر مدت تحصیل به معاونت درمان دانشگاه جهت خدمت در مناطق مورد نیاز دانشگاه به غیر از زاهدان
10956 اتاق عمل   15 - زن مرد  
10957 اتاق عمل   5 - زن مرد موسسه آموزش عالی سلامت خاش- فاقد خوابگاه و امکانات رفاهی -ویژه داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان با اخذ تعهد خدمت 3برابر طول دوره تحصیل در مناطق مورد نیاز استان به غیر از مرکز زاهدان
10958 اتاق عمل   10 - زن مرد موسسه اموزش عالی سلامتشهرستان خاش - فاقد خوابگاه و امکانات رفاهی
10959 اتاق عمل   10 - زن مرد ویژه داوطلبان بومیاستان با اخذ تعهد خدمت 3برابر مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان
10960 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   - 28 زن مرد  
10961 علوم ازمایشگاهی   30 - زن مرد  
10962 هوشبری   - 10 زن مرد  
10963 هوشبری   - 15 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان با اخذ تعهد خدمت سه برابر تحصیل مدت تحصیل در مناطق مورد نیاز استان بجز مرکز زاهدان
10964 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
10965 کارشناسی بهداشت عمومی   15 - زن مرد موسسه اموزش عالی سلامتشهرستان خاش - فاقد خوابگاه و امکانات رفاهی
10966 کارشناسی بهداشت عمومی   - 20 زن مرد  
10967 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   - 25 زن مرد  
10968 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10969 پزشکی   60 - زن مرد  
10970 داروسازی   40 - زن مرد  
10971 دندانپزشکی   12 - زن مرد  
10972 دندانپزشکی   13 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان با اخذ تعهد
10973 پرستاری   35 - زن مرد  
10974 پرستاری   32 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستان ابهر
10975 مامایی   - 22 زن ـــ  
10976 اتاق عمل   - 28 زن مرد  
10977 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   28 - زن مرد  
10978 علوم ازمایشگاهی   30 - زن مرد  
10979 هوشبری   25 - زن مرد  
10980 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
10981 کارشناسی بهداشت عمومی   - 25 زن مرد  
10982 مهندسی بهداشت محیط   22 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10983 پزشکی   25 - زن مرد شیوه نوین آموزش پزشکی
10984 پرستاری   20 20 زن مرد  
10985 مامایی   20 - زن ـــ  
10986 اتاق عمل   25 - زن مرد  
10987 علوم ازمایشگاهی   20 - زن مرد  
10988 هوشبری   - 25 زن مرد  
10989 مهندسی بهداشت حرفه ای   - 25 زن مرد  
10990 کارشناسی بهداشت عمومی   - 25 زن مرد  
10991 کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی   - 20 زن مرد  
10992 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی سمنان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
10993 پزشکی   30 - زن مرد عدم تعهدخوابگاه
10994 پزشکی   - 30 زن مرد  
10995 دندانپزشکی   17 - زن مرد  
10996 پرستاری   33 - زن مرد  
10997 پرستاری   15 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران
10998 فیزیوتراپی   18 - زن مرد  
10999 کاردرمانی   15 - زن مرد  
11000 گفتاردرمانی   20 - زن مرد  
11001 اتاق عمل   20 - زن مرد  
11002 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   30 - زن مرد  
11003 علوم ازمایشگاهی   30 - زن مرد  
11004 هوشبری   25 - زن مرد  
11005 مهندسی بهداشت حرفه ای   20 - زن مرد محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان
11006 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد دانشکده بهداشت گرمسار
11007 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان
11008 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   22 - زن مرد  
11009 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد محل تحصیل دانشکده بهداشتدامغان
11010 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد محل تحصیل دانشکده بهداشتگرمسار

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11011 پزشکی   25 - زن مرد شیوه نوین آموزش پزشکی
11012 پزشکی   - 25 زن مرد شیوه نوین آموزش پزشکی
11013 پرستاری   30 - زن مرد  
11014 پرستاری   - 10 زن مرد  
11015 پرستاری   - 20 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران
11016 مامایی   12 - زن ـــ  
11017 مامایی   10 - زن ـــ ویژه داوطلبان بومی استان تهران
11018 اتاق عمل   - 7 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران
11019 اتاق عمل   - 15 زن مرد  
11020 هوشبری   15 - زن مرد  
11021 هوشبری   8 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان تهران
11022 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11023 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
11024 مهندسی بهداشت محیط   22 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11025 پزشکی   28 - زن مرد  
11026 پزشکی   - 27 زن مرد  
11027 پرستاری   40 - زن مرد  
11028 پرستاری   - 25 زن مرد دانشکده پرستاری بروجن
11029 مامایی   20 - زن ـــ  
11030 اتاق عمل   22 - زن مرد  
11031 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   25 - زن مرد  
11032 علوم ازمایشگاهی   24 - زن مرد  
11033 هوشبری   15 - زن مرد  
11034 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد  
11035 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -تهران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11036 پزشکی   90 - زن مرد شیوه نوین آموزش پزشکی
11038 پزشکی   - 89 زن مرد شیوه نوین آموزش پزشکی
11039 داروسازی   48 - زن مرد  
11041 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
11043 دندانپزشکی   - 20 زن مرد  
11037 پزشکی   - 1 ـــ مرد بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- دارای مصاحبه و معاینات ـ شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
11040 داروسازی   2 - ـــ مرد
11042 دندانپزشکی   - 1 ـــ مرد
11044 بینایی سنجی   25 - زن مرد  
11045 پرستاری   75 - زن مرد  
11046 پرستاری   - 75 زن مرد  
11047 شنوایی شناسی   24 - زن مرد  
11048 علوم تغذیه   55 - زن مرد  
11049 علوم وصنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی 50 - زن مرد  
11050 فیزیوتراپی   27 - زن مرد  
11051 کاردرمانی   25 - زن مرد  
11052 مامایی   15 - زن ـــ  
11053 اتاق عمل   32 - زن مرد  
11054 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   30 - زن مرد  
11055 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
11056 هوشبری   30 - زن مرد  
11057 مهندسی بهداشت حرفه ای   28 - زن مرد  
11058 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد محل تشکیل کلاسها دانشکده سلامت ایمنی ومحیط زیست
11059 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
11060 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   - 20 زن مرد  
11061 کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی   - 20 زن مرد  
11062 مهندسی بهداشت محیط   22 - زن مرد  
11063 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد محل تشکیل کلاسها دانشکدهسلامت ایمنی ومحیط زیست
11064 کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی(رادیوتراپی)   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11065 پزشکی   94 - زن مرد  
11067 پزشکی   - 95 زن مرد  
11068 داروسازی   61 - زن مرد  
11070 دندانپزشکی   50 - زن مرد  
11066 پزشکی   - 1 ـــ مرد بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- دارای مصاحبه و معاینات ـ شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
11069 داروسازی   4 - ـــ مرد
11071 دندانپزشکی   1 - ـــ مرد
11072 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   20 - زن مرد  
11073 پرستاری   40 - زن مرد  
11074 پرستاری   23 - زن مرد دانشکده پ‍رستاریآباده
11075 پرستاری   - 24 زن مرد دانشکده پ‍رستاری لامرد
11076 پرستاری   - 40 زن مرد  
11077 علوم تغذیه   25 - زن مرد  
11078 فیزیوتراپی   28 - زن مرد  
11079 کاردرمانی   22 - زن مرد  
11080 گفتاردرمانی   22 - زن مرد  
11081 مامایی   23 - زن ـــ  
11082 مامایی   - 22 زن ـــ  
11083 اتاق عمل   - 15 زن مرد دانشکده پیراپزشکی استهبان
11084 اتاق عمل   - 20 زن مرد  
11085 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   40 - زن مرد  
11086 علوم ازمایشگاهی   35 - زن مرد  
11087 علوم ازمایشگاهی   - 15 زن مرد دانشکده پیراپزشکی داراب
11088 علوم ازمایشگاهی   - 25 زن مرد دانشکده پیراپزشکی استهبان
11089 هوشبری   27 - زن مرد  
11090 هوشبری   - 15 زن مرد دانشکده پیراپزشکی استهبان
11091 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
11092 کارشناسی بهداشت عمومی   22 - زن مرد  
11093 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   32 - زن مرد  
11094 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی فسا
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11095 پزشکی   45 - زن مرد  
11096 پرستاری   40 - زن مرد  
11097 اتاق عمل   - 20 زن مرد  
11098 علوم ازمایشگاهی   20 - زن مرد  
11099 هوشبری   - 25 زن مرد  
11100 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11101 پزشکی   55 - زن مرد  
11102 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
11103 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   18 - زن مرد  
11104 پرستاری   30 30 زن مرد  
11105 مامایی   27 - زن ـــ  
11106 اتاق عمل   25 - زن مرد  
11107 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
11108 هوشبری   30 - زن مرد  
11109 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11110 کارشناسی بهداشت عمومی   23 - زن مرد  
11111 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی قم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11112 پزشکی   40 - زن مرد  
11113 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
11114 پرستاری   45 - زن مرد  
11115 اتاق عمل   - 20 زن مرد  
11116 علوم ازمایشگاهی   - 25 زن مرد  
11117 هوشبری   - 25 زن مرد  
11118 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11119 کارشناسی بهداشت عمومی   - 25 زن مرد  
11120 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11121 پزشکی   60 - زن مرد  
11122 دندانپزشکی   - 25 زن مرد  
11123 پرستاری   60 - زن مرد  
11124 علوم تغذیه   20 - زن مرد  
11125 مامایی   22 - زن ـــ  
11126 اتاق عمل   23 - زن مرد  
11127 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   27 - زن مرد  
11128 علوم ازمایشگاهی   - 27 زن مرد  
11129 هوشبری   10 - زن مرد  
11130 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11131 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
11132 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   20 - زن مرد  
11133 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11134 پزشکی   28 27 زن مرد  
11135 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
11136 پرستاری   25 25 زن مرد  
11137 مامایی   23 - زن ـــ  
11138 اتاق عمل   20 - زن مرد  
11139 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   25 - زن مرد  
11140 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
11141 هوشبری   20 - زن مرد  
11142 مهندسی بهداشت حرفه ای   20 - زن مرد  
11143 کارشناسی بهداشت عمومی   - 20 زن مرد  
11144 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد  
11145 کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی(رادیوتراپی)   - 22 زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11146 پزشکی   90 - زن مرد  
11147 داروسازی   50 - زن مرد  
11148 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
11149 پرستاری   45 - زن مرد دانشکده پرستاری و مامایی رازی
11150 پرستاری   30 - زن مرد محل تحصیل دانشکده پر‍‍ ‍ستاری زرند
11151 علوم تغذیه   20 - زن مرد  
11152 فیزیوتراپی   - 18 زن مرد  
11153 مامایی   20 - زن ـــ  
11154 اتاق عمل   - 27 زن مرد  
11155 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   27 - زن مرد  
11156 علوم ازمایشگاهی   35 - زن مرد  
11157 هوشبری   25 - زن مرد  
11158 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
11159 کارشناسی بهداشت عمومی   - 25 زن مرد  
11160 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   22 - زن مرد  
11161 مهندسی بهداشت محیط   30 - زن مرد  
11162 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11163 پزشکی   102 - زن مرد  
11164 داروسازی   32 - زن مرد  
11165 دندانپزشکی   - 10 زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمانشاه با اخذ تعهد
11166 دندانپزشکی   - 15 زن مرد  
11167 پرستاری   38 37 زن مرد  
11168 علوم وصنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی - 25 زن مرد  
11169 مامایی   32 - زن ـــ  
11170 اتاق عمل   28 - زن مرد  
11171 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   30 - زن مرد  
11172 علوم ازمایشگاهی   38 - زن مرد  
11173 هوشبری   30 - زن مرد  
11174 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
11175 کارشناسی بهداشت عمومی   - 25 زن مرد  
11176 کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای   15 - زن مرد  
11177 مهندسی بهداشت محیط   30 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی گلستان-گرگان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11178 پزشکی   55 - زن مرد  
11179 دندانپزشکی   22 - زن مرد  
11180 پرستاری   30 30 زن مرد  
11181 مامایی   16 16 زن ـــ  
11182 اتاق عمل   25 - زن مرد  
11183 علوم ازمایشگاهی   27 - زن مرد  
11184 هوشبری   25 - زن مرد  
11185 کارشناسی بهداشت عمومی   22 - زن مرد  
11186 کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی   20 - زن مرد  
11187 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11188 پزشکی   25 - زن مرد  
11189 پرستاری   23 - زن مرد  
11190 پرستاری   - 22 زن مرد  
11191 مامایی   20 - زن ـــ  
11192 اتاق عمل   20 - زن مرد  
11193 علوم ازمایشگاهی   20 - زن مرد  
11194 هوشبری   20 - زن مرد  
11195 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11196 کارشناسی بهداشت عمومی   22 - زن مرد  
11197 مهندسی بهداشت محیط   20 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11198 پزشکی   50 - زن مرد  
11199 پزشکی   - 50 زن مرد  
11200 داروسازی   - 30 زن مرد دانشکده داروسازی
11201 دندانپزشکی   25 - زن مرد دانشکده دندانپزشکی
11202 پرستاری   38 - زن مرد دانشکده ‍پرستاری و مامایی رشت
11203 پرستاری   25 - زن مرد دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود
11204 پرستاری   - 37 زن مرد دانشکده ‍پرستاری و مامایی رشت
11205 مامایی   25 - زن ـــ  
11206 مامایی   - 20 زن ـــ دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود
11207 اتاق عمل   23 - زن مرد دانشکده پیراپزشکی واقع در لنگرود
11208 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   - 27 زن مرد دانشکده پیراپزشکی واقع در لنگرود
11209 علوم ازمایشگاهی   27 - زن مرد دانشکده پیراپزشکی واقع در لنگرود
11210 هوشبری   - 25 زن مرد دانشکده پیراپزشکی واقع در لنگرود
11211 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11212 کارشناسی بهداشت عمومی   - 27 زن مرد  
11213 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11214 پزشکی   35 - زن مرد  
11215 پزشکی   - 35 زن مرد  
11216 دندانپزشکی   10 - زن مرد  
11217 دندانپزشکی   10 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان لرستان با اخذ تعهد خدمت درمراکزبهداشتی درمانی استان
11218 پرستاری   27 - زن مرد دانشکده پرستاری الیگودرز- فاقد خوابگاه برای پسران
11219 پرستاری   - 23 زن مرد دانشکده پرستاری پ‍لدختر
11220 پرستاری   - 23 زن مرد محل تحصیل بروجرد
11221 پرستاری   25 25 زن مرد دانشکده ‍پرستاری خرم آباد
11222 علوم تغذیه   15 - زن مرد  
11223 مامایی   30 - زن ـــ  
11224 اتاق عمل   25 - زن مرد  
11225 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   25 - زن مرد  
11226 علوم ازمایشگاهی   30 - زن مرد  
11227 هوشبری   25 - زن مرد  
11228 هوشبری   - 15 زن مرد دانشکده پرستاریپلدختر
11229 مهندسی بهداشت حرفه ای   - 22 زن مرد  
11230 کارشناسی بهداشت عمومی   - 23 زن مرد  
11231 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   22 - زن مرد  
11232 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11233 پزشکی   43 - زن مرد  
11234 پزشکی   - 42 زن مرد  
11235 داروسازی   25 - زن مرد  
11236 داروسازی   - 25 زن مرد  
11237 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
11238 پرستاری   30 - زن مرد  
11239 پرستاری   28 27 زن مرد دانشکده پرستاری آمل
11240 پرستاری   - 30 زن مرد  
11241 پرستاری   - 30 زن مرد دانشکده پرستاری بهشهر-فاقدخوابگاه
11242 کاردرمانی   15 - زن مرد  
11243 مامایی   30 - زن ـــ  
11244 اتاق عمل   32 - زن مرد  
11245 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   38 - زن مرد  
11246 علوم ازمایشگاهی   30 - زن مرد  
11247 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد دانشکده پیراپزشکی آمل
11248 هوشبری   30 - زن مرد  
11249 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11250 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد  
11251 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   30 - زن مرد  
11252 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   20 - زن مرد دانشکده پیراپزشکی آمل
11253 مهندسی بهداشت محیط   30 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11255 پزشکی   87 87 زن مرد  
11256 داروسازی   37 - زن مرد  
11258 دندانپزشکی   40 - زن مرد  
11254 پزشکی   - 1 ـــ مرد بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران- دارای مصاحبه و معاینات ـ شرایط در انتهای دفترچه و اطلاعیه رشته های شرایط خاص که در زمان توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه در نشریه پیک سنجش و سایت سازمان منتشر گردیده است.
11257 داروسازی   3 - ـــ مرد
11259 دندانپزشکی   1 - ـــ مرد
11260 بینایی سنجی   20 - زن مرد  
11261 پرستاری   25 - زن مرد دانشکده پرستاری قوچان
11262 پرستاری   22 - زن مرد دانشکده پ‍رستاری کاشمر
11263 پرستاری   20 - زن مرد دانشکده علوم پزشکی تربت جام
11264 پرستاری   38 37 زن مرد  
11265 فیزیوتراپی   15 - زن مرد  
11266 گفتاردرمانی   15 - زن مرد  
11267 مامایی   35 - زن ـــ  
11268 اتاق عمل   - 35 زن مرد  
11269 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   38 - زن مرد  
11270 علوم ازمایشگاهی   36 - زن مرد  
11271 هوشبری   30 - زن مرد  
11272 مهندسی بهداشت حرفه ای   25 - زن مرد  
11273 کارشناسی بهداشت عمومی   30 - زن مرد  
11274 کارشناسی بهداشت عمومی   - 15 زن مرد دانشکده علوم پزشکی تربت جام
11275 کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت   28 - زن مرد  
11276 مهندسی بهداشت محیط   32 - زن مرد  
11277 مهندسی بهداشت محیط   - 15 زن مرد دانشکده علوم پزشکی تربت جام

دانشگاه علوم پزشکی همدان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11278 پزشکی   49 - زن مرد شیوه نوین آموزش ‍پزشکی
11279 پزشکی   - 49 زن مرد شیوه نوین آموزش پ‍زشکی
11280 داروسازی   35 - زن مرد  
11281 دندانپزشکی   25 - زن مرد  
11282 پرستاری   25 - زن مرد دانشکده پ‍رستاری اسدآباد
11283 پرستاری   39 38 زن مرد  
11284 شنوایی شناسی   15 - زن مرد  
11285 کاردرمانی   15 - زن مرد  
11286 کتابداری درشاخه پ‍زشکی   20 - زن مرد  
11287 گفتاردرمانی   20 - زن مرد  
11288 مامایی   38 - زن ـــ  
11289 اتاق عمل   30 - زن مرد  
11290 اتاق عمل   20 - زن مرد دانشکده پ‍یراپ‍زشکی نهاوند
11291 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   38 - زن مرد  
11292 علوم ازمایشگاهی   27 - زن مرد  
11293 هوشبری   28 - زن مرد  
11294 مهندسی بهداشت حرفه ای   32 - زن مرد  
11295 کارشناسی بهداشت عمومی   30 - زن مرد  
11296 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد دانشکده پ‍رستاری اسدآباد
11297 مهندسی بهداشت محیط   30 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11298 پزشکی   53 - زن مرد  
11299 دندانپزشکی   8 - زن مرد  
11300 دندانپزشکی   9 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان کهکیلویه بویر احمد با اخذ تعهد
11301 پرستاری   40 - زن مرد  
11302 علوم تغذیه   25 - زن مرد  
11303 مامایی   22 - زن ـــ  
11304 اتاق عمل   20 - زن مرد  
11305 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   26 - زن مرد  
11306 علوم ازمایشگاهی   22 - زن مرد  
11307 هوشبری   22 - زن مرد  
11308 کارشناسی بهداشت عمومی   27 - زن مرد  
11309 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  

دانشگاه علوم پزشکی یزد
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11310 پزشکی   65 - زن مرد  
11311 داروسازی   25 - زن مرد  
11312 دندانپزشکی   20 - زن مرد  
11313 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   20 - زن مرد  
11314 پرستاری   40 - زن مرد  
11315 پرستاری   25 - زن مرد محل تحصیل دانشکده ‍پرستاری میبد
11316 مامایی   30 - زن ـــ  
11317 اتاق عمل   20 - زن مرد محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
11318 اتاق عمل   - 25 زن مرد  
11319 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   27 - زن مرد  
11320 علوم ازمایشگاهی   30 - زن مرد  
11321 هوشبری   23 - زن مرد  
11322 مهندسی بهداشت حرفه ای   30 - زن مرد  
11323 مهندسی بهداشت حرفه ای   15 - زن مرد محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
11324 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد  
11325 کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی   - 20 زن مرد  
11326 مهندسی بهداشت محیط   25 - زن مرد  
11327 مهندسی بهداشت محیط   15 - زن مرد محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه

دانشکده علوم پزشکی آبادان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11328 پزشکی   30 - زن مرد محل تحصیل دانشگاه علوم پزشکی اهواز- دانشجویان پس از مهیا شدن امکانات پذیرش دانشجو در دانشکده پزشکی آبادان و نیز موافقت شورای گسترش به دانشکده علوم پزشکی آبادان منتقل خواهند گردید.
11329 پرستاری   50 - زن مرد فاقد خوابگاه پسران
11330 اتاق عمل   - 20 زن مرد محل تحصیل آبادان - فاقد خوابگاه
11331 علوم ازمایشگاهی   - 20 زن مرد محل تحصیل آبادان - فاقد خوابگاه

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11332 پرستاری   30 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان- محدودیت در نقل و انتقال
11333 مامایی   30 - زن ـــ
11334 اتاق عمل   20 - زن مرد محدودیت در نقل و انتقال
11335 هوشبری   - 15 زن مرد محدودیت در نقل و انتقال

دانشگاه علوم پزشکی بم
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11336 پزشکی   20 - زن مرد  
11337 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   25 - زن مرد  
11338 پرستاری   30 - زن مرد امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان
11339 مامایی   20 - زن ـــ امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان
11340 علوم ازمایشگاهی   20 - زن مرد امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان
11341 مهندسی بهداشت حرفه ای   7 - زن مرد  
11342 مهندسی بهداشت حرفه ای   8 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمان
11343 کارشناسی بهداشت عمومی   7 - زن مرد  
11344 کارشناسی بهداشت عمومی   8 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی استان کرمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11345 اتاق عمل   25 - زن مرد تشکیل کلاسها و ثبت نام اولیه در دانشکده علوم پزشکی بهبهان می باشد
11346 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی   26 - زن مرد

دانشکده علوم پزشکی خلخال
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11347 پرستاری   30 - زن مرد  
11348 کارشناسی بهداشت عمومی   22 - زن مرد  
11349 مهندسی بهداشت محیط   22 - زن مرد  

دانشکده علوم پزشکی خمین
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11350 پرستاری   30 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستان خمین
11351 اتاق عمل   15 - زن مرد فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقال
11352 علوم ازمایشگاهی   - 15 زن مرد  
11353 هوشبری   15 - زن مرد فاقد خوابگاه و ممنوعیت انتقال

دانشکده علوم پزشکی ساوه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11354 پرستاری   30 - زن مرد ویژه داوطلبان بومی شهرستان ساوه
11355 اتاق عمل   25 - زن مرد  
11356 هوشبری   15 - زن مرد  
11357 مهندسی بهداشت محیط   - 15 زن مرد  

دانشکده علوم پزشکی سیرجان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11358 پرستاری   - 22 زن مرد  
11359 علوم ازمایشگاهی   15 - زن مرد  
11360 هوشبری   15 - زن مرد  

دانشکده علوم پزشکی گراش
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11361 پرستاری   - 20 زن مرد  
11362 اتاق عمل   15 - زن مرد واقع در 350 کیلومتری شیراز
11363 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد  
11364 هوشبری   15 - زن مرد  

دانشکده علوم پزشکی لارستان
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11365 پرستاری   52 - زن مرد 4 سال دوره این رشته در شهرستان لارستان برگزار می گردد.
ممنوعیت انتقال به شیراز
11366 اتاق عمل   20 - زن مرد
11367 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد دانشکده بهداشت شهرستان اوز -ممنوعیت انتقال به شیراز

دانشکده علوم پزشکی مراغه
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11368 پرستاری   35 - زن مرد ممنوعیت انتقال به تبریز
11369 اتاق عمل   20 - زن مرد ممنوعیت انتقال به تبریز
11370 علوم ازمایشگاهی   25 - زن مرد ممنوعیت انتقال به تبریز
11371 کارشناسی بهداشت عمومی   25 - زن مرد ممنوعیت انتقال به تبریز

دانشکده علوم پزشکی نیشابور
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11372 پرستاری   30 - زن مرد  
11373 اتاق عمل   - 25 زن مرد  
11374 هوشبری   22 - زن مرد  
11375 کارشناسی بهداشت عمومی   20 - زن مرد  

موسسه اموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران
کدرشته محل عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت پذیرش نیمسال جنس پذیرش توضیحات
اول دوم زن مرد
11376 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   15 - زن مرد داشتن توانایی جسمی و روانی وعدم نقص عضو موثر
11377 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی   5 - زن مرد داشتن توانایی جسمی و روانی وعدم نقص عضو موثر- ویژه شاغلین در جمعیت هلال احمر می باشد
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)