همیارآنلاین

دفترچه سوالات آزمون ( Ph.D ) نیمه متمرکز سال 1397

  ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال 97، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

 

 عنوان رشته امتحانی
دانلودجغرافیای سیاسی
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانلودجغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانلودژئومورفولوژی
دانلودسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلودعلوم اقتصادی
دانلودمدیریت پیشگیری از جرم ، جرم یابی و ایمنی ترافیک
دانلودمجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانلودتاریخ - تاریخ اسلام
دانلودتاریخ - تاریخ ایران بعدازاسلام
دانلودتاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
دانلوداقتصاد نفت و گاز
دانلودمدیریت بازرگانی و راهبردی
دانلودمدیریت دولتی
دانلودمدیریت صنعتی
دانلودمدیریت آموزشی
دانلودمدیریت رسانه و اطلاعات
دانلودمدیریت فناوری اطلاعات
دانلودمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
دانلودکارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دانلودگردشگری
دانلودمالی
دانلودحسابداری 
دانلودزبان و ادبیات فارسی 
دانلودعلم و اطلاعات دانش شناسی
دانلودعلوم و مهندسی محیط زیست
دانلودفلسفه
دانلودفلسفه - منطق
دانلودفلسفه - علم 
دانلودفلسفه و کلام
دانلودفلسفه تعلیم و تربیت
دانلودعلوم اجتماعی 
دانلودمددکاری اجتماعی
دانلودمشاوره
دانلودرشته علوم ارتباطات
دانلودباستان شناسی
دانلودمحیط زیست 
دانلودعلوم قرآن و حدیث
دانلود فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود ادیان و عرفان
دانلودالهیات - تارخ و تمدن ملل اسلامی
دانلودفقه شافعی
دانلودمدرسی معارف اسلامی
دانلودبرنامه ریزی درسی
دانلودتربیت بدنی - مدیریت ورزشی
دانلودتربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی
دانلودتربیت بدنی - آسیب شناسی
دانلودتربیت بدنی -رفتارحرکتی
دانلودتربیت بدنی - بیومکانیک ورزشی
دانلودشیمی - شیمی فیزیک
دانلودشیمی - شیمی آلی
دانلودشیمی - شیمی تجزیه
دانلودشیمی - شیمی معدنی
دانلودشیمی -شیمی پلیمر        
دانلودشیمی کاربردی       
دانلودفیتوشیمی
دانلودآب و هواشناسی
دانلودزمین شناسی تکتونیک
دانلودزیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی
دانلودزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
دانلودزیست شناسی گیاهی - سلولی وتکوینی
دانلودزیست شناسی جانوری - فیزیولوژی   
دانلودعلوم جانوری -بیوسیستماتیک
دانلودزیست شناسی جانوری - سلولی وتکوینی 
دانلودزیست شناسی -سلولی ومولکولی    
دانلودبیوشیمی  
دانلودژنتیک مولکولی
دانلود            رشته بیوفیزیک               
دانلودزیست فناوری میکروبی     
دانلودآمار   
دانلودریاضی محض     
دانلود     ریاضی کاربردی          
دانلودرشته فیزیک دریا          
دانلودرشته زیست شناسی دریا    
دانلودعلوم وفناوری نانو-نانوفیزیک   
دانلودرشته فیزیک        
دانلودفوتونیک         
دانلودرشته ژئوفیزیک -لرزه شناسی        
دانلودرشته ژئوفیزیک -زلزله شناسی       
دانلودرشته ژئوفیزیک -الکترومغناطیس     
دانلودرشته ژئوفیزیک -گرانی سنجی          
دانلودرشته علوم وفناوری نانو-نانوشیمی   
دانلود رشته ریززیست فناوری               
دانلودرشته بیوانفورماتیک      
دانلود علوم کامپیوتر  
دانلود علوم شناختی         
دانلود مهندسی برق -  الکترونیک        
دانلود مهندسی برق - مخابرات      
دانلود مهندسی برق - قدرت      
دانلودمهندسی برق - کنترل       
دانلودمهندسی عمران -سازه    
دانلود مهندسی عمران - زلزله           
دانلود مهندسی عمران - ژئوتکنیک       
دانلود مهندسی عمران - مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی       
دانلود مهندسی عمران - راه وترابری        
دانلودمهندسی عمران - سواحل بنادروسازه های دریایی    
دانلود مهندسی عمران -مدیریت منابع اب      
دانلودمهندسی عمران - حمل ونقل                      
دانلودمهندسی عمران - مدیریت ساخت                    
دانلود مهندسی عمران - محیطزیست                    
دانلود مهندسی نقشه برداری - ژئودزی         
دانلودمهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری          
دانلود مهندسی نقشه برداری -سنجش ازدور        
دانلود مهندسی نقشه برداری - سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GIS)
دانلود مهندسی مکانیک - ساخت وتولید    
دانلود مهندسی مکانیک - مکانیک جامدات     
دانلودمهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلودمهندسی مکانیک - دینامیک کنترل وارتعاشات         
دانلود مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی     
دانلود مهندسی دریا        
دانلود مهندسی هوافضا - آیرودینامیک        
دانلود مهندسی هوافضا - جلوبرندگی        
دانلود مهندسی هوافضا- سازه های هوایی      
  دانلودمهندسی هوافضا - دینامیک پروازوکنترل      
  دانلود مهندسی معدن - اکتشاف    
دانلود  مهندسی معدن - استخراج    
دانلود مهندسی معدن - فراوری موادمعدنی    
  دانلودمهندسی معدن - مکانیک سنگ        
  دانلود مهندسی پلیمر- پلیمر       
  دانلودمهندسی پلیمر- رنگ          
دانلود مهندسی محیطزیست  -منابع اب              
  دانلودمهندسی محیطزیست - اب وفاضلاب            
  دانلود مهندسی محیطزیست - موادزائدجامد        
  دانلود مهندسی محیطزیست - آلودگی هوا            
دانلود                   مهندسی پزشکی - بیوالکتریک                                 
دانلود  مهندسی پزشکی - بیومکانیک         
دانلود مهندسی پزشکی - بیومتریال  
دانلودمهندسی صنایع
دانلودمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دانلود                       مهندسی نفت - اکتشاف                            
  دانلود مهندسی نفت       
  دانلودمهندسی کامپیوتر- نرم افزاروالگوریتم    
  دانلودمهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری     
دانلود  مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی   
دانلود  مهندسی کامپیوتر- شبکه ورایانش         
  دانلودمهندسی فناوری اطلاعات           
  دانلودمهندسی موادومتالورژی          
  دانلود مهندسی شیمی   
  دانلود مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی            
  دانلود فناوری نانو- نانومواد     
  دانلود             فناوری نانو- نانوالکتریک                   
  دانلود مهندسی هسته ای - کاربردپرتوها   
  دانلود مهندسی هسته ای - راکتور                 
  دانلود مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی   
  دانلود مهندسی هسته ای - گداخت     
  دانلودمهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی           
  دانلود مهندسی نساجی - شیمی نساجی وعلوم الیاف               
  دانلودمهندسی سیستم های انرژی    
دانلودرشته آگروتکنولوژی
دانلودرشته آگروتکنولوژی - بذر
دانلودرشته آگروتکنولوژی - علوم علف های هرز
دانلودپژوهش هنر              
دانلود شهرسازی           
  دانلودمعماری       
  دانلود                            مدیریت پروژه وساخت                                    
دانلودرشته بیوتکنولوژی کشاورزی
  دانلود علوم ومهندسی ابخیزداری             
دانلودعلوم و مهندسی مرتع
دانلوداگرواکولوژی
  دانلودمدیریت وکنترل بیابان     
  دانلودعلوم ومهندسی شیلات - فرآوری محصولات شیلات       
دانلودعلوم ومهندسی شیلات - صید و بهره برداری آبزیان
  دانلودعلوم ومهندسی شیلات - تکثیروپرورش ابزیان     
  دانلودعلوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل
دانلودعلوم ومهندسی جنگل - عمران و بهره برداری جنگل
  دانلودعلوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
  دانلودبیماری شناسی گیاهی           
  دانلود حشره شناسی کشاورزی 
  دانلودتوسعه کشاورزی         
  دانلودترویج واموزش کشاورزی پایدار
  دانلودژنتیک وبه نژادی گیاهی          
  دانلود علوم ومهندسی اب -هواشناسی کشاورزی   
  دانلودعلوم ومهندسی اب -منابع اب         
  دانلود علوم ومهندسی اب -سازه های ابی          
  دانلودعلوم ومهندسی اب -ابیاری وزهکشی              
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-بیولوژی و آناتومی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-کامپوزیت های لیگنوسلولزی
دانلودمهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی-صنایع سلولوزی
  دانلود علوم دامی    
  دانلودمدیریت منابع خاک         
  دانلود مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک    
  دانلوداقتصادکشاورزی          
دانلودعلوم ومهندسی صنایع غذایی            
  دانلودعلوم ومهندسی باغبانی        
  دانلود زبان وادبیات عرب    
  دانلود            مطالعات زنان           
 دانلود جمعیت شناسی
   دانلودحقوق نفت وگاز    
   دانلودحقوق خصوصی      
   دانلودحقوق بین الملل عمومی     
  دانلودحقوق جزاوجرم شناسی  
   دانلود حقوق عمومی  
   دانلودروان شناسی 
   دانلودسنجش واندازه گیری     
   دانلود روانشناسی واموزش کودکان استثنایی   
   دانلوداموزش عالی 
  دانلود تکنولوژی اموزشی  
  دانلود روان شناسی تربیتی      
دانلود     آموزش زبان انگلیسی       
دانلودزمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی      
دانلودجراحی دامپزشکی         
دانلودمامائی وبیماری های تولیدمثل دام            
دانلودبیماری های داخلی دام های کوچک       
دانلودبیماری های داخلی دام های بزرگ    
دانلودرادیولوژی دامپزشکی 
دانلودکلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     
دانلودپاتولوژی دامپزشکی     
دانلودبهداشت وبیماری های پرندگان        
دانلودبهداشت وبیماری های ابزیان  
دانلودبهداشت موادغذایی  
دانلودبهداشت خوراک دام   
دانلوداپیدمیولوژی       
دانلودانگل شناسی دامپزشکی   
دانلودباکتری شناسی       
دانلودویروس شناسی  
دانلودقارچ شناسی        
دانلودایمنی شناسی   
دانلودبیوتکنولوژی   
دانلودفناوری تولیدمثل دردامپزشکی  
دانلود سم شناسی         
دانلودفارماکولوژی دامپزشکی       
دانلودفیزیولوژی        
دانلودآناتومی وجنین شناسی مقایسه ای  
دانلود بافت شناسی مقایسه ای
دانلود بیهوشی ومراقبت های ویژه دامپزشکی   
دانلوداموزش زبان فرانسه   
دانلودادبیات فرانسه   
دانلوداموزش زبان روسی
دانلوداموزش زبان المانی  
دانلودآموزش زبان انگلیسی
دانلودزبان وادبیات انگلیسی
دانلودترجمه       
دانلودزبان شناسی   
دانلودفرهنگ وزبان های باستانی
دانلودزمین شناسی نفت          
دانلودزمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی
دانلودزمین شناسی سنگ شناسی رسوبی 
دانلودزمین شناسی اب های زیرزمینی  
دانلودزمین شناسی مهندسی
دانلودزمین شناسی زیست محیطی
دانلودزمین شناسی پترولوژی
دانلودزمین شناسی اقتصادی
دانلودهواشناسی  
دانلودمرمت آثار و اشیای تاریخی
دانلودمرمت واحیای ابنیه وبناهای تاریخی 
دانلودرشته بیوشیمی
دانلودرشته میکروبیولوژی
دانلودتئاتر

 

 

 دفترچه های شماره دو  

 

دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی (بجز رشته امتحانی زبان و ادبیات عرب)
دانلود گروه آزمایشی علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عرب
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی علوم پایه
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی فنی و مهندسی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی هنر
دانلودکلیه رشته های امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی 
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه کد رشته های 2801و2802
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی زبان روسی کد رشته 2803
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی آموزش زبان آلمانی کدرشته 2804
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه کد رشته های امتحانی 2805,2806,2807,2808
دانلودگروه آزمایشی زبان ویژه رشته امتحانی فرهنگ و زبان های باستانی کد رشته 2809
دانلودزبان فرانسه - عمومی و زبان آلمانی - عمومی
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)