X
تبلیغات
زولا

جدول اعلام نیاز یازدهمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.Dیا کارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

آمارحیاتی

1

آبادان

 

زن / مرد

1

PhD

بیوشیمی بالینی

2

 

زن / مرد

1

PhD

فیزیولوژی پزشکی

3

 

مرد

1

PhD

علوم تشریحی

4

 

زن / مرد

1

PhD

بهداشت حرفه ای

5

 

زن / مرد

1

PhD

بهداشت محیط

6

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیهوشی

7

با پایه داخلی جراحی واتاق عمل

زن / مرد

1

Ph.Dیا کارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری

8

با پایه داخلی جراحی

زن / مرد

1

Ph.Dیا کارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری

9

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

داخلی

10

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی عمومی

11

 

زن

1

بورد تخصصی

زنان

12

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

اطفال

13

 


توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

دانشکده پرستاری شازند

زن / مرد

2

Ph.D یا کارشناسی ارشد/ترجیحا" Ph.D

پرستاری (گرایش داخلی – جراحی)

1

اراک

دانشکده پرستاری شازند

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد/ترجیحا" Ph.D

پرستاری (گرایش کودکان)

2

ترجیحا" فلوشیپ MRI

زن/ مرد

1

بورد تخصصیفلوشیپ

رادیولوژی

3

 

زن / مرد

1

Ph.D

آمار زیستی

4

 

زن / مرد

1

Ph.D

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

5

ترجیحا با پایه دکترای عمومی

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکولوژی

6

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

جراحی کودکان

7

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی - فلوشیپ

جراحی مغز و اعصاب (ترجیحا" فلوشیب ستون فقرات)

8

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیک پزشکی

9

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی عمومی

10

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

خون و انکولوژی کودکان

11

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی

12

 

زن

1

بورد تخصصی

زنان و زایمان

13

 

زن / مرد

1

Ph.D

ویروس شناسی پزشکی

14

 


توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

ویروس شناسی پزشکی

1

اردبیل 

 

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

ایمنی شناسی پزشکی

2

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

بیوشیمی بالینی

3

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

روانشناسی بالینی

4

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی

5

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن

1

فلوشیپ

زنان و زایمان (نازایی یا پریناتالوژی )

6

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن

1

بورد تخصصی

زنان و زایمان

7

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی 

خون و سرطان بالغین

8

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

فوق تخصص گوارش و کبد

9

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

غدد بزرگسالان

10

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

روماتولوژی بالغین

11

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی

12

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای داخلی اعصاب

13

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتوپدی

14

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارولوژی

15

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی عمومی

16

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

گوارش کودکان

17

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

غدد کودکان

18

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

ریه کودکان

19

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

آسم و آلرژی کودکان

20

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تشریحی

21

دانشکده دندانپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتودانتیکس

22

دانشکده دندانپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی دندان و فک

23

دانشکده دندانپزشکی اردبیل

زن/ مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی ترمیمی

24

دانشکده دندانپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی دهان، فک و صورت

25

دانشکده دندانپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای دهان و تشخیصی

26

دانشکده داروسازی اردبیل

زن / مرد

1

بورد تخصصی

داروسازی بالینی

27

دانشکده داروسازی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکوگنوزی

28

با پایه مراقبتهای ویژه هیات علمی بالینی (محل فعالیت در بیمارستان خواهد بود) دانشکده پرستاری مامایی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" ترجیحا" Ph.D

پرستاری

29

با پایه داخلی جراحی  هیات علمی بالینی (محل فعالیت در بیمارستان خواهد بود) دانشکده پرستاری مامایی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" ترجیحا" Ph.D

پرستاری

30

هیات علمی بالینی (محل فعالیت در بیمارستان خواهد بود) دانشکده پرستاری مامایی اردبیل

زن

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" ترجیحا" Ph.D

مامایی

31

 با پایه داخلی جراحی  دانشکده علوم پزشکی خلخال

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" ترجیحا" Ph.D

پرستاری

32

با پایه مراقبتهای ویژه دانشکده علوم پزشکی خلخال

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" ترجیحا" Ph.D

پرستاری

33

با پایه بهداشت مادر و کودک دانشکده علوم پزشکی خلخال

زن

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" ترجیحا" Ph.D

مامایی

34

دانشکده علوم پزشکی خلخال

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" ترجیحا" Ph.D

بهداشت محیط

35

دانشکده بهداشت اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت محیط

36

دانشکده بهداشت اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت حرفه ای

37

دانشکده بهداشت اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

آمار حیاتی

38

دانشکده بهداشت اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

اپیدمیولوژی

39

با پایه داخلی جراحی دانشکده پرستاری گرمی

زن / مرد

1

Ph.Dیاکارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری  

40

با پایه پرستاری کودکان دانشکده پرستاری گرمی

زن / مرد

1

Ph.Dیاکارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری

41

 با پایه بهداشت جامعه یا آموزش بهداشت دانشکده پرستاری گرمی

زن / مرد

1

Ph.Dیاکارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری

42

با پایه داخلی جراحی موسسه آموزش سلامت مشکین شهر

زن / مرد

1

Ph.Dیاکارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری  

43

با پایه مراقبتهای ویژه موسسه آموزش سلامت مشکین شهر

زن / مرد

1

Ph.Dیاکارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری

44

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن

1

بورد تخصصی

بیهوشی

45

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیولوژی پزشکی

46

دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل

زن / مرد

1

Ph.D (سطح 4 حوزوی)یاکارشناسی ارشد(سطح 3 حوزوی) ترجیحا" Ph.D(سطح 4 حوزوی )

معارف اسلامی با گرایش  (اندیشه اسلامی)

47

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.D

سالمند شناسی

1

اصفهان

 

زن / مرد

1

Ph.D

اپیدمیولوژی

2

 

زن/ مرد

1

Ph.D

آمارزیستی

3

 با پایه داخلی جراحی یا مراقبتهای ویژه

زن / مرد

5

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

پرستاری

4

به عنوان هیات علمی بالینی

زن

2

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

بهداشت باروری یا مامایی

5

 

زن / مرد

1

Ph.D

بیوتکنولوژی دارویی

6

 

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکوگنوزی

7

 

زن / مرد

1

Ph.D

فارماسیوتیکس با گرایش کنترل دارو

8

ترجیحا شیمی آلی

زن / مرد

1

Ph.D

شیمی داروئی یا شیمی آلی

9

 

زن / مرد

2

Ph.D

بیوشیمی بالینی

10

 

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

کاردرمانی

11

 

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

شنوائی شناسی

12

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیو تراپی

13

 

زن / مرد

1

Ph.D

اندامهای مصنوعی و وسائل کمکی

14

 

زن / مرد

1

Ph.D

مدیریت اطلاعات سلامت

15

 

زن / مرد

1

Ph.D

سیاستگزاری سلامت

16

 

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تغذیه

17

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی فک و صورت

18

 

زن/ مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی دهان و فک و صورت

19

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای دهان و تشخیص

20

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

رادیولوژی با فلوشیپ اینترونشنال (تهاجمی)

21

با 5 سال تعهد عدم شرکت در رشته های فوق تخصصی

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی

22

 

زن / مرد

1

Ph.D

پزشکی مولکولی

23

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

جراحی فلوشیپ لاپاراسکوپی

24

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

جراحی عروق

25

 

زن / مرد

1

Ph.D

باکتری شناسی پزشکی

26

اولویت با انکولوژی

زن

1

فلوشیپ

زنان فلوشیپ انکولوژی یا نازایی

27

با 5 سال تعهد عدم شرکت در رشته های فوق تخصصی

زن / مرد

1

بورد تخصصی

اطفال

28

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پزشکی اجتماعی

29

با 5 سال تعهد عدم شرکت در رشته های فوق تخصصی

زن / مرد

1

بورد تخصصی

داخلی

30

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پرتو درمانی

31

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

چشم فلوشیپ گلوکوم

32

 

زن / مرد

1

Ph.D

اخلاق پزشکی

33

 

زن / مرد

1

Ph.D

طب سنتی ایرانی

34

 

زن / مرد

2

بورد تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

35

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

قلب فلوشیپ نارسایی قلب

36

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

بیهوشی فلوشیپ ICU

37

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پروتزهای دندانی

1

البرز

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی ترمیمی

2

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی دهان ، فک و صورت

3

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی کودکان

4

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

اندودانتیکس

5

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی دهان فک و صورت

6

 

زن

1

بورد تخصصی

بیماریهای زنان و زایمان

7

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

8

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

گوش و حلق و بینی

9

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

گوارش بالغین

10

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم  بالغین

11

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

چشم

12

 

مرد

1

Ph.D (سطح 4 حوزوی)یاکارشناسی ارشد(سطح 3 حوزوی) ترجیحا" Ph.D(سطح 4 حوزوی )

معارف اسلامی (گرایش تاریخ و انقلاب اسلامی)

13

 

مرد

1

Ph.D (سطح 4 حوزوی)یاکارشناسی ارشد(سطح 3 حوزوی) ترجیحا" Ph.D(سطح 4 حوزوی )

معارف اسلامی (گرایش مبانی نظری اسلامی)

14

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

2

Ph.D

بیو تکنولوژی داروئی

1

انستیتو

پاستور ایران

 

زن / مرد

3

Ph.D

بیو تکنولوژی پزشکی

2

 

زن/ مرد

1

Ph.D

باکتری شناسی پزشکی

3

 

زن / مرد

1

Ph.D

فارماسیوتیکس(داروسازی صنعتی )

4

 

زن / مرد

1

Ph.D

بیوشیمی

5

 

زن / مرد

1

Ph.D

انگل شناسی دامپزشکی

6

 

زن / مرد

1

Ph.D

ژنتیک مولکولی

7

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن

1

بورد تخصصی

زنان و زایمان

1

جندی شاپور اهواز

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی

2

 

زن / مرد   

1

بورد تخصصی

چشم پزشکی

3

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

4

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

طب اورژانس

5

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی

6

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتوپدی

7

ترجیحاً فلوشیپ کنسر یا اطفال

زن / مرد

1

ترجیحاً فلوشیپ

ارولوژی

8

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

گوش و حلق و بینی

9

 

زن / مرد

1

بوردفوق تخصصی

نفرولوژی کودکان

10

 

زن / مرد

1

Ph.D

ایمنی شناسی پزشکی

11

 ترجیحاً فلوشیپ کنسر

زن / مرد

1

ترجیحاً فلوشیپ

جراحی عمومی

12

گرایش میکروبیولوژی مولکولی

زن / مرد

1

Ph.D

باکتری شناسی پزشکی

13

 

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

پرستاری

14

هیات علمی بالینی

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

بهداشت باروری

15

 

زن / مرد

1

Ph.D

شیمی دارویی

16

 

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکوگنوزی

17

گرایش بیو مکانیک

مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

مهندسی پزشکی

18

 

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد ترجیحا" Ph.D

گفتار درمانی

19

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

اندودانتیکس

20

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای دهان و تشخیص

21

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی ترمیمی

22

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پریودانتیکس

23

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

24

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پروتزهای دندانی

25

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی دهان و فک و صورت

26

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی کودکان

27

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی فک و دهان و صورت

28

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتودنسی

29

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

داخلی

1

ایران

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

غدد بالغین

2

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

نفرولوژی بالغین

3

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

هماتولوژی وآنکولوژی بالغین

4

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

ریه بالغین

5

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

گوارش بالغین

6

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

عفونی

7

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

قلب کودکان

8

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

نوزادان

9

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

ریه کودکان

10

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

ارتوپدی کودکان

11

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

عفونی کودکان

12

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

ایمنو آلرژی کودکان

13

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

اعصاب کودکان

14

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

گوارش کودکان

15

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

کودکان فلوشیپ ICU

16

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیهوشی

17

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

بیهوشی فلوشیپ ICU

18

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی

19

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیو لوژی

20

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

طب کار

21

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

روانپزشکی

22

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پوست

23

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

طب فیزیکی و توانبخشی

24

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

طب اورژانس

25

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

نورولوژی

26

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارولوژی

27

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

ارتوپدی فلوشیپ ستون فقرات

28

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

ارتوپدی فلوشیپ شانه

29

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

ارتوپدی فلوشیپ اطفال

30

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

FOOT ارتوپدی فلوشیپ

31

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

ارتوپدی فلوشیپ زانو

32

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

ارتوپدی فلوشیپ هیپ

33

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

ارتوپدی فلوشیپ لگن

34

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتوپدی

35

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

جراحی پلاستیک

36

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

گوش و حلق وبینی فلوشیپ رینولوژی

37

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

گوش و حلق وبینی فلوشیپ لارینگولوژی

38

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

گوش و حلق وبینی فلوشیپ سرو گردن

39

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

چشم فلوشیپ قرنیه

40

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

چشم فلوشیپ شبکیه

41

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

چشم فلوشیپ اکولوپلاستی

42

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

جراحی عمومی فلوشیپ لاپاراسکوپی

43

 

زن / مرد

1

فلوشیپ

جراحی عمومی فلوشیپ جراحی عروق

44

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی عمومی

45

 

زن / مرد

1

Ph.D

ایمنی شناسی پزشکی

46

 

زن / مرد

1

Ph.D

ویروس شناسی پزشکی

47

 

زن / مرد

1

Ph.D

آموزش پزشکی

48

 

زن / مرد

1

Ph.D

بیوشیمی بالینی

49

 

زن / مرد

1

Ph.D

آمار زیستی

50

دانشکده فن آوریهای نوین

زن / مرد

1

Ph.D

پزشکی مولکولی

51

دانشکده فن آوریهای نوین

زن / مرد

1

Ph.D

مهندسی بافت

52

دانشکده علوم رفتاری

زن / مرد

1

Ph.D

روانشناسی سلامت

53

با پایه داخلی جراحی دانشکده پرستاری

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

54

با پایه روانپرستاری دانشکده پرستاری

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

55

دانشکده بهداشت

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت حرفه ای

56

دانشکده بهداشت

زن / مرد

1

Ph.D

آمار زیستی

57

دانشکده بهداشت

زن / مرد

1

Ph.D

آموزش بهداشت

58

دانشکده علوم توانبخشی

زن / مرد

1

Ph.D

کاردرمانی

59

دانشکده علوم توانبخشی

زن / مرد

1

Ph.D

اعضاء‌مصنوعی و وسائل کمکی

60

دانشکده علوم توانبخشی

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناسی ارشد (ترجیحا" Ph.D)

بینایی سنجی

61

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

زن / مرد

1

Ph.D

اقتصاد سلامت

62

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

زن / مرد

1

Ph.D

سیاستگذاری سلامت

63

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

زن / مرد

1

Ph.D

سلامت در بلایا

64

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

زن / مرد

1

Ph.D

مدیریت اطلاعات سلامت

65

با پایه هوشبری یا اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

66

با پایه کارشناسی ارشد رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیک پزشکی

67

دانشکده پیراپزشکی

زن / مرد

1

Ph.D

بیوتکنولوژی پزشکی

68

 

زن / مرد

1

Ph.D

اخلاق پزشکی

69

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکوگنوزی

70

دانشکده دندانپزشکی

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی دهان فک و صورت

71

دانشکده دندانپزشکی

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پروتزهای دندانی

72

دانشکده دندانپزشکی

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتودنتیکس

73

دانشکده دندانپزشکی

زن / مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی کودکان

74

 

زن / مرد

1

Ph.D

ژنتیک پزشکی گرایش سیتوژنتیک

75

 

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکولوژی

76

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیک پزشکی گرایش پردازش تصویر

77

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیک پزشکی گرایش پزشکی هسته ای

78

 

زن / مرد

1

Ph.D

اپیدمیولوژی

79

 

زن / مرد

1

Ph.D

ژنتیک پزشکی گرایش ژنتیک انسانی

80

جهت گروه چشم زن / مرد

1

فلوشیپ پاتولوژی چشم

80

جهت گروه زنان و زایمان زن 1 فلوشیپ آنکولوژی زنان

81

جهت گروه زنان و زایمان زن 1 فلوشیپ پریناتولوژی

82

جهت گروه زنان و زایمان زن 1 فلوشیپ یوروژنیکولوژی

83

جهت گروه زنان و زایمان زن 1 فلوشیپ جراحی عمومی فلوشیپ جراحی درون ریز

84

جهت گروه زنان و زایمان زن 1 بورد تخصصی زنان

85

یاد آور می گردد که کلیه مستندات علمی متقاضیان پس از اخذ کد رهگیری از طریق سامانه ثبت نام ، صرفا به صورت حضوری و در موعد مقرر در دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت می گردد.

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

آموزش بهداشت

1

ایرانشهر

 

زن

2

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

مامایی

2

با پایه داخلی جراحی

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

پرستاری

3

داخلی جراحی با پایه هوشبری یا اتاق عمل

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

پرستاری

4

با پایه مراقبتهای ویژه

زن / مرد

1

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

پرستاری

5

با پایه روانشناسی بالینی

زن / مرد

1

Ph.D

روان شناسی بالینی

6

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.D

ژنتیک پزشکی

1

ایلام

 

زن / مرد

2

Ph.D

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

2

 

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تشریحی

3

 

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تغذیه

4

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیک پزشکی

5

 

مرد

1

بورد تخصصی

ارتوپدی

6

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

چشم

7

 

زن

1

بورد تخصصی

زنان

8

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی

9

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

روانپزشکی

10

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

روماتولوژی بالغین

11

با پایه بهداشت جامعه

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

12

با پایه داخلی جراحی

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

13

 

زن

1

Ph.D

بهداشت باروری

14

 

زن / مرد

1

Ph.D

ایمنی شناسی پزشکی

15

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.D

ایمنی شناسی پزشکی

1

بابل

 

زن / مرد

1

Ph.D

باکتری شناسی پزشکی

2

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیولوژی پزشکی

3

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی

4

 

زن /مرد

1

بورد فوق تخصصی

روماتولوژی بالغین

5

 

زن /مرد

1

بورد تخصصی

بیهوشی

6

 

زن / مرد

1

Ph.D

روانشناسی بالینی

7

با سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی

زن /مرد

1

Ph.D

کتابداری و اطلاع رسانی

8

 

زن /مرد

1

Ph.D

طب سنتی ایرانی

9

 

زن / مرد

2

بورد تخصصی

جراحی دهان و فک و صورت

10

 

زن / مرد

2

بورد تخصصی

پروتزهای دندانی

11

 

زن / مرد

2

Ph.D

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

12

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتودانتیکس

13

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای دهان و تشخیص

14

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی دندان و فک و صورت

15

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی دندان و فک و صورت

16

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی ترمیمی

17

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

محل خدمت دانشکده بجنورد

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیهوشی

1

خراسان شمالی  (بجنورد)

 

 

محل خدمت دانشکده بجنورد

زن / مرد

1

بورد تخصصی

روانپزشکی

2

محل خدمت دانشکده بجنورد

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارولوژی

3

محل خدمت دانشکده بجنورد

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای داخلی

4

با پایه روان پرستاری – محل خدمت دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

5

محل خدمت دانشکده پرستاری و مامایی  بجنورد

زن

1

Ph.D

بهداشت باروری

6

محل خدمت دانشکده بهداشت  بجنورد

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تغذیه

7

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.D

بیوشیمی بالینی

1

بم

 

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تشریحی

2

 

زن / مرد

1

Ph.D

انگل شناسی پزشکی

3

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیولوژی پزشکی

4

 

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکولوژی

5

 

زن / مرد

1

Ph.D

بافت شناسی پزشکی

6

با پایه روانپرستاری

زن / مرد

1

Ph.D /کارشناسی ارشد ترجیحا Ph.D

پرستاری

7

با پایه بهداشت جامعه

زن / مرد

1

Ph.D /کارشناسی ارشد ترجیحا Ph.D

پرستاری

8

با پایه داخلی جراحی

مرد

1

Ph.D /کارشناسی ارشد ترجیحا Ph.D

پرستاری

9

با پایه پرستاری اطفال و سابقه کاردر بخش اطفال و نوزادان

زن

1

 Ph.D /کارشناسی ارشد ترجیحا Ph.D

پرستاری

10

 

زن / مرد

1

Ph.D /کارشناسی ارشد ترجیحا Ph.D

روانشناسی بالینی

11

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

12

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پزشکی اجتماعی

13

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

طب اورژانس

14

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

گوش، حلق و بینی

15

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتوپدی

16

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی

17

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

بیهوشی

18

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پوست

19

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی

20

 

زن

2

 Ph.D /کارشناسی ارشد ترجیحا Ph.D

مامایی

21

  مرد 1 بورد تخصصی ارولوژی

22

 


توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پزشکی اجتماعی

1

بندرعباس

 

(هرمزگان)

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

نوزادان

2

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیولوژی پزشکی

3

 

زن / مرد

1

Ph.D

فارماکولوژی

4

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

گوارش اطفال

5

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پوست

6

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی

7

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

اورولوژی

8

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتوپدی

9

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

داخلی

10

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی عمومی

11

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشکده

 

زن/ مرد

1

Ph.D یا کارشناس ارشد (ترجیحا" Ph.D)

علوم تشریحی

1

بهبهان

 


توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.D

فیزیوتراپی

1

بهزیستی و توانبخشی 

با پایه MD

زن / مرد

2

Ph.D

اپیدمیولوژی

2

 

زن / مرد

1

Ph.D

روانشناسی بالینی

3

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پزشکی اجتماعی

4

با پایه کارشناسی و کارشناسی ارشد گفتار درمانی

زن / مرد

1

Ph.D

علوم اعصاب شناختی

5

دکترای پژوهشی

زن / مرد

1

Ph.D

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

6

 

زن / مرد

1

Ph.D

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

7

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

چشم پزشکی

1

بوشهر    

 

زن / مرد

1

بوردتخصصی

پوست

2

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

داخلی

3

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی عمومی

4

 

زن /

1

بورد تخصصی

زنان و زایمان

5

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

گوش وحلق و بینی

6

 

زن  / مرد

1

بورد تخصصی

پروتزهای دندانی

7

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

اندودانتیکس

8

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

ارتودنسی

9

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پریودانتیکس

10

 

زن/مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای دهان و تشخیص

11

 

زن / مرد

1

Ph.D

علوم تغذیه

11

 

زن / مرد

1

Ph.D

آموزش بهداشت

12

 

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت محیط

13

 

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت حرفه ای

14

 

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت جامعه

15

 1 نفر دانشکده پزشکی و 1 نفر مرکز پژوهشی

زن / مرد

2

Ph.D

باکتری شناسی پزشکی

16

 

زن / مرد

1

Ph.D

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

17

 

زن

1

Ph.D

بهداشت باروری

18

(با پایه کارشناسی ارشد داخلی جراحی)دانشکده پیراپزشکی

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

19

(با پایه کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه) دانشکده پیراپزشکی

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

20

(با پایه کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه بزرگسالان یا داخلی جراحی) دانشکده پرستاری مامایی

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

21

(با پایه کارشناسی ارشد روانپرستاری)

زن / مرد

1

Ph.D

پرستاری

22

 

زن /مرد

1

Ph.D

علوم تشریحی

23

  زن / مرد

1

بورد فوق تخصص جراحی قلب

24

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

هماتولوژی (خون و سرطان بالغین)

1

بیرجند 

 

مرد

1

بورد تخصصی

ارتوپدی

2

 

زن

1

بورد تخصصی

زنان و زایمان

3

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

چشم

4

به ترتیب اولویت مورد نیاز 1- اعصاب 2- هماتولوژی 3- غدد 4- گوارش 5 - عفونی

زن / مرد

1

بورد فوق تخصصی

اطفال (عفونی، اعصاب، هماتولوژی، گوارش، غدد اطفال)

5

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

جراحی عمومی

6

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

پاتولوژی

7

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

رادیولوژی

8

 

زن / مرد

1

دکتری Ph.D

علوم تشریحی

9

 

زن

1

دکتری Ph.D

بهداشت باروری

10

(با پایه داخلی – جراحی)

زن / مرد

1

دکتری Ph.D  یا کارشناسی ارشد (ترجیحا" دکتری Ph.D)

پرستاری

11

 

توضیحات

جنسیت

تعداد

ظرفیت

مقطع تحصیلی

رشته مورد آموزشی موردنیاز

ردیف

دانشگاه

 

زن / مرد

1

Ph.D

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1

تبریز

 

زن / مرد

1

بورد تخصصی

دندانپزشکی اطفال

2

 

زن /مرد

1

بورد تخصصی

بیماریهای دهان و تشخیص

3

با گرایش تصویربرداری پزشکی با پایه رادیولوژی یا با پایه فیزیک

زن / مرد

1